ಮರ‍್ಯೆಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ತಾರೊಕ್

[ಪಾತ್ಕಿಂ ಆಮಿ ಸುಟ್ಕೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್, ತುಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುನ್ ಸೊಡ್ವಣೆಚಾ ದಿಸಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮರ‍್ಯೆಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಲಾಗಿಂ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿನಂತಿ...., ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಯೆಣ್ಯಾಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊರೀಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಿ ಕವಿತಾ]


ಮರ‍್ಯೆಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ತಾರೊಕ್

ಮರ‍್ಯೆಚಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಿದ್ಲಾ
ಹುಸ್ಕೆವ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು
ಊಟ್ ಬಾಳಾ, ಊಟ್ ವೆಗ್ಗಿಂ
ಪಯ್ಸ್ ಕರ್, ಸಂಸಾರಾಚೆ ವಿಘ್ನ್

ಸೈತಾನಾಚಾ ಜಾಳಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್
ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿಂ ಆಮಿ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾಂವ್
ಘೆವ್ನ್ ಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆ ಜಯ್ತಾಚೆ ಹಾತೆರ್
ಸೈತಾನಾಚೆ ರಾಜ್ವಾಟ್ಕಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್

ಪಾತ್ಕಿಂ ಆಮಿ
ಸುಟ್ಕೆಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್
ತುಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುನ್
ಸೊಡ್ವಣೆಚಾ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂವ್

ಬಾಳೊಕ್ ತುಂ ಜಯ್ತೆವಂತ್
ಜಯ್ತಾಚೊ ಕುರೊವ್ ತುಂ ನ್ಹೆಸ್
ಬಾಳೊಕ್ ತುಂ ಶಾತಿವಂತ್
ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್
ನಮಾನ್ ತುಕಾ ದೇವ್-ಬಾಳಾ
ನಮಾನ್ ತುಕಾ ಪೃಥ್ವಿಚಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾ

- ರೊರೀಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Bookmark and Share