ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜೀವಿತ್

ಅಯ್ಲೊರೇ ಭಾವಾ ಆಯ್ಲೊ ವೇಳ್ ಸಂಸಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ
ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೇ ಬಸ್ಲಾಯ್ ಅಸೊ ತುಜೆಂ ಜಿದ್ದ್ ಘೆವ್ನ್
ಗೆಲೊರೇ ಭಾವಾ ಗೆಲೆ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಚಾರ್ ಉತ್ರೊನ್
ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾವಾ ತುಂ ಆಸಾಯ್ ಮನಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ
ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟವ್ನ್
ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಬಾಕಿಚೆ ದೋನ್ ದೀಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್
ಕೊಡ್ಸಾಣ್ ಲೋಟ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್
ಸಾರ್ ತುಜೆಂ ಜೀವನ್ ಗೊಡ್ಸಾಣಾಯೆನ್
ರಾಗ್ ಮೊಸೊರ್ ಹಗೆಂ ಕರ್ ತುಂ ಪಯ್ಸ್
ಜಿಯೆಂ ತುಂ ಜಿಯೆ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್
ಅಶೆನಾಕಾ ತುಂ ಹೆರಾಂಚೆ ವಾಯ್ಟ್
ರಾವಾನಾಕಾ ತುಂ ಮೊಸೊರ್ ಮನಾಂತ್ ಕಾಂತಾವ್ನ್
ವಿಸರ್ ಭಾವಾ ವಿಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೊಡು ಜೀವಿತ್
ಆನಿ ಸುರು ಕರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ತುಂ ಖುಶಾಲ್
ಆಶೆ ತುಂ ಆಶೆ ಹೆರಾಂಚೆ ಬರೆಪಣ್
ತೆದ್ನಾಂ ಪಾವ್ತಲೊ ತುಕಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.


- ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share