ಮೊಗಾಚೊ ವಿದಾಯ್

[ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊಕ್ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಪ್ಪುಂದ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ]


ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾ ಸಂಪ್ಲಿ ತಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೆವೆಚಿಂ
ಮೊಗಾಳ್ ವಿಗಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಬಾಪಾಚಿಂ
ಭಾಗಿ ನಶಿಬ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ
ಜಾವ್ನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ವಿಗಾರ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆ.

ಬಾಂದ್ಲೆಂ ತುಮಿಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೆ
ಭದ್ರ್ ಕೆಲೆಂ ತೆಂ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಳೆರ್ ಮಾಯಾ ಮೊಗಾಚೆ
ಎಕ್ವಟಾಯ್ಲೆ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ
ಮಾಗೊನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ತುಮಿಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ.

ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಚೊ ವಿದಾಯ್ ಆಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ
ಮತಿಕ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊವ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ
ಕಶೆಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ.

ಸರ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ತುಮ್ಚಿ ಹಿ ಖಾಲ್ತಿ ಸಾದಿಬೊಳಿಂ ಜಿಣಿ
ತುಮಿಂ ದಿಲಿ ಸೆವಾ ಆಮ್ಕಾ ಬೊವ್ ಖಾಲ್ತೆ ಪಣಿಂ
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಆಮಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಆಭಾರಿ ಆನಿ ಋಣಿಂ
ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಆಮಿಂ ವೊತುಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚೆರ್
ದೇವಾಚೆ ಧಾರಾಳ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಆನಿ ಕುರ್ಪಾದೆಣಿಂ...

(ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಚೊ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾ ತುಮ್ಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಾಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆನಿಂ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ಭರೊಂದಿ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ)


- ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮರ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಪ್ಪುಂದ (ದೋಹಾ ಖತಾರ್)

Bookmark and Share