ವಿದಾಯ್

[ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ನಿರಂತರ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವಿದಾಯ್ ಮಾಗ್ತಾಸ್ತಾನಾ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಯುವಕವಿ ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್ ಹಾಚಿ ಭಾವುಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ]
ಸಾತ್ ವಸಂತಾಚಿ ಸೆವಾ ತಿ
ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮೊಳ್ ದೊವಾ ಪರಿಂ
ಥೊಡೊಚ್ ಕ್ಷಣಾಕ್ ಉಬ್ಜೊನ್
ಆಕಾಸ್ ರಂಗೊವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಧೊಣುಕ್ ತಿ ಸರಿ.

ಕಾಳ್ಜಾನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಮಂದಿರಾ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾತ್
ತುಮಿಚ್ ಬಾಂದಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ
ರುಪೆಂ ಭಾಂಗ್ರಾಂನಿ ಲೇಪಯ್ಲೆನಾಸ್ತಾ
ಮೊಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆ.

ಉತ್ರಾನಿ ವಿರಳ್ ಕರ್ನ್ಯಾನಿ ಸರಳ್ ತುಮಿಂ
ಸಫಳ್ ಸೆವೆಕ್ ಸದಾಯ್ ಋಣಿ ಆಮಿಂ
ಭಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾನಿ ದಿಂವ್ಚೊ ಆದೇವ್ಸ್ ಹೊ
ನಾ ಖುಶೆನಿ ಒಪ್ಸುಂಚೊ ಬಾಂದ್ ಹೊ

ಭಾವಾಡ್ತಾಚೊ ಛಾಪೊ ಛಾಪ್ತಾ ಛಾಪ್ತಾ
ತುಮಿಂ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪ್ತಾಂ ಸಂಪ್ತಾಂ
ದೊಳೆಂ ದುಕಾಂನಿ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾತ್.

- ಅನಿಲ್, ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share