ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್: ಶ್ರೀ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಆಲ್ಫ್ರೇಡ್ ರೆಬೆರಿಯೊ

[ಬರೆಂ ಸಾಧನ್ ವಾ ಪ್ರಯತನ್ ಸಮಾಜೆಚಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ತಾಲೆಂತ್ ವಾ ಸಾಮರ್ಥಿ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್ತಾ, ತಾಚಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಹೆರಾಂನಿ ಒಳ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀವ್ನ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿ ತರ್, ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಚೆ ಸಾಧನ್ ವಾ ಸೆವಾ ಆನಿಕೀ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಕಾ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಜಣ್ ವಿವಿಧ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ವಿವಿಧ್ ದೆಣ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸಾತ್, ತಾಣಿಂ ಕಾಂಯ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾ ಮಾಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾನಾಂವ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಝಳ್ಕತಾ ತರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಂಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ತೊ ಗಾವಾಂತ್ ಆಸೊ ವಾ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ಆಸೊ. ತಾಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಸಿಮೀತ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾ, ಹೆರಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್, ಬೈಂದೂರಾಂತ್ ತಾಲೆಂತಾ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿಂ ನಾಂತ್, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬೈಂದೂರ್ಚೆ ನಾಂವ್ ಎದೊಳ್ ಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಕರುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ನೆಕೆತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ತಾಂಚಿ ತಾಲೆಂತಾ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಚಾರ್ ವಾ ಹೊಗ್ಳಾಪಾಕ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುನ್ ತೃಪ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸೆವೆಂತ್, ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಂತ್, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ್.... ಜರ್ ಆಮಿ ತಾಂಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ವಾ ತಾಲೆಂತಾ ಆಮಿ ಪರಿಚಯ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ತಾಂಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಭರೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್]

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ್: ಶ್ರೀ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಆಲ್ಫ್ರೇಡ್ ರೆಬೆರಿಯೊ

ಅನುಭವ್ ವಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಮಿನ್ಹತೆನ್ ಜೊಡುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಸೆವೆ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯೊ ವಾಂಟುನ್ ಸಕ್ರೀಯ್ ಕಾರ್ಯನಿರತ್, ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಭರೊನ್, ಆಯ್ಚಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾ ಕಾರ್ಯರೂಪಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಉದಾಹರಣಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತರ್ ಶ್ರೀ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಆಲ್ಫ್ರೇಡ್ ರೆಬೆರಿಯೊ. ದೆ| ಉರ್ಬಾನ್ ರೆಬೆರಿಯೊ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆರೊಲಿನ್ ರೆಬೆರಿಯೊ ಹಾಂಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಬಾಪಯ್ಚೆ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಚುಕ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಖಾಂಬೊ ಜಾವ್ನ್, ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಧಯ್ರಾನ್ ಪಾಳುನ್ ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಪಾವೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂ ಮಧೆಂ ಸಭಾರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಶ್ರೀ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಆಲ್ಫ್ರೇಡ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ತಾಚಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ.


ಗಾವಾಂತ್ ಆಲ್ಫ್ರೇಡ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕಾತಾತ್ ತರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಹಾ ಖತಾರಾಂತ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಏಕ್ ಕಲಾಕಾರ್, ಖೆಳ್ಗಾಡಿ, ಬರೊ ಸಂಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಾಚಿ ಕಲಾ ಆನಿ ಸೆವಾ ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 25 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖತಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ನಾಯ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ತಾರಿಕೇರ್ ಚಲ್ QATAR SPORTS DAY ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ 25 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫ್ರೇಡ್ ರೆಬೆರಿಯೊಕ್ ಕಂಪೆನಿನ್ ಶ್ಲಾಘನ್ ಕರುನ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ.

ಖತಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸೆವೆಂತ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಸಭಾರ್ ಸ್ವಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ನಾಟ್ಕುಳೆ ರಚಿತ್ ಕರುನ್ ಅಭಿನಯ್ ಕರುನ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಜೊಡ್ಲಲೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಂಗೀತಾಂತ್ ವರ್ತಿ ಅಭಿರೂಚ್ ಆಸೊನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ಆನಿ ಮೋಗ್ ದವರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಖೆಳಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸೊನ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಾಂಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸಭಾರ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕಣ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಾ ತ್ರೊ ಬಾಲ್ ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.


ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ಗರ್ಜ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ತುಮಿ ಕಿತೇಂ ತರಿ ತಾಂಕಾ ಸಹಾಯ್ ಕರಾ, ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಜೀವಿತ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತಲೆಂ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚೆ ಉತ್ರಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದವ್ರುನ್ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಫ್ರೇಡ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ಸ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಹೇರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದಿವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಕೊಲ್ಕೊತ್ತಾಚಾ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾನ್ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುನ್ ತಿಣೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ತಿಚಿ ದಸ್ಕತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರಾಂ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶ್ರೀ ಆಲ್ಫೇಡಾಬಾನ್ ತಿಕಾ ಗೌರವ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್.
ರಜೆರ್ ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆನಿ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ, ಯುವಜಣಾಂಚಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಹುಮೆದ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ, ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ರೆಬೆರಿಯೊ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಅನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಘ್-ಸಂಸ್ತ್ಯ್ಹಾಂತ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ವಾವ್ರ್ ತಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಆಲೆನ್ ಆನಿ ಅಂಜಲಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸೊನ್, ಶ್ರೀ ಅಲ್ಫ್ರೇಡಾಚೆ ಸೊಭಿತ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಖಂಡಿತ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸಹಜ್ ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಗರ್ಜೆಚೆ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಚಡೊಂದಿ ಆನಿ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಜೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಶ್ರೀ ಅಲ್ಫ್ರೇಡಾಚಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಶ್ರೀ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಆಲ್ಫ್ರೇಡ್ ರೆಬೆರಿಯೊ ತುಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಸೆವೆಕ್ ಆನಿ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಕ್ ಆಮಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ತಾಂವ್, ಅಶೆಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ ನಿರಂತರ್ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಉರ್ಬಾ ಆನಿಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್ ತುಕಾ ಜಯ್ತ್ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಪರಿಚಯ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ:
ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಬೈಂದೂರ್ಚಿಝಳಕ್.ಕೊಮ್

Bookmark and Share