ಕಾಮ್ ವಾಲಿ ಬಾಯೆಚೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಭರಿತ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ

ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಪರ್ಜಳ್ಚೊ ಬೈಂದೂರ್ ಗಾರಾಂಚೊ ಕಳೊ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಸ್ ಹಾಚಿ ಸ್ವರಚಿತ್ ಆನಿ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ "ಕಾಮ್ ವಾಲಿ ಬಾಯೆಚೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್" ಹಾಸ್ಯ್ ಭರಿತ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ Video Clip.

Bookmark and Share