ಅಪರಿಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆಬ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್


[ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಫೂರ್ವ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆಬಾಚಿ ವಿಚಾರ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್ ಉಬಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ ಲ್ಲೊ. ಚಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಚಿಂತಾಪ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಕ್ ಸಮರ್ಥನ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚಾ ಆಂಧ್ ಶೃದ್ಧಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜರ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಹೆರಾಂಚೆ ಸಳಾವಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಿಯೆತಾ ತೊ ಸಂಸಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂಚ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಬ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಬಾ ಥಂಯ್ ಸಳಾವಳ್ ದಾಟ್ ಆಸೊನ್ ತಾಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ್ ಸೊಂಪೆ ರೀತಿನ್ ಹಾಂವೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಇತಿಹಾಸಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ ಆಬಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ವಿಭಿನ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಾ ಭುತಿಯೆಂತ್ಲೆ ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಿರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ]

- ಡೊಲ್ಫಿ ಬೈಂದೂರ್ (Team ByndoorchiZalak.com)


ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾವಾಂತ್ ಪಾವೊನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ಘರಾಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ತಾ, ತೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಾಚಿ ವಿಭಿನ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಜಿನೊಸ್, ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತೊಂಕ್ ಪುರೊ!

ಬೊಂಬಯ್ ಆಬಾಚೆ ಘರ್

ತೊ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಪಯ್ಣಾರಿ, ಝೆಲೊ, ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಂಯ್, ಸೆವಕ್, ಮಿತ್ರ್, ಕುರೊವ್ ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಚೆ ಮೂಳ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹಜಾರೊ ಮಯ್ಲಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಟಪಾಲಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಾಧೊಶಿ ಜಾತಲೆಂ. ಪಯ್ಣಾರಿರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್-ಹಫ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್, ವಾಚುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಚಾ ಸಂಗೀ ಪತ್ರಾಚಿ ಪಾನಾಂ ಜತ್ನಾಯೆನ್ ಜಮವ್ನ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬುಕ್-ಬೈಂಡಿಗ್ ಕರುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಅನ್ಕೂಲ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ಹ್ಯೊ ಪತ್ರಾಂ ವರ್ಗಣಿ ಭರೊನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾ, ಸೆಜಾರಾ ಘರಾಂ ತ್ಯೊ ಪತ್ರಾಂ ಪಾವೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರೂಚ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಲೆಂ. ಮ್ಹಜಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತವಳ್ ಬೈಂದೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಯ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೊಣಿಂ ನಾತ್ ಲ್ಲಿಂ, ಥೊಡಿಂ ಪಯ್ಣಾರಿರ್ ಸವಾಲಾಂ-ಜಾಪಿಂ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲಿಂ ಥಂಯ್-ಥಂಯ್ ಝಳ್ಕತಾಲಿಂ. ವೇಳ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಕಾಳ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆತಾಂ ದೋನ್-ಅಡೇಜ್ ದಶಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಉದೇವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್.

ದೆ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಜೊಸೇಫ್ ಲೋಬೊ, ಉಪ್ಪುಂದ ಹಾಚಿ ವಳಕ್ ಬೈಂದೂರಾಂತ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಕೀ ಉಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಉಪ್ಪುಂದ ದೆ| ರುಜಾರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಚೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ದೆ| ವಾಲೇರಿಯನ್ ಜೊಸೇಫ್ ಲೋಬೊ ಹಾಕಾ ವಾಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ಪು ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡಿಂ ವಳ್ಕಾತಾತ್, ಮ್ಹಜಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಬಾಪ್ಪು ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಘರ್. ಹಾಂವೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಆಬ್ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆಪಾಯ್ (ಆಬ್). ಅತಾಂಯೀ ತ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಬಾಚೆ ಘರ್ ಮ್ಹಣ್ ಥಿರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಬಾಚಿ ಜಿಣಿ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಆಂಕ್ವಾರಿ ನ್ಹಯ್ ಕಾಜಾರಿ, ವಿಚಿತ್ರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚಾ ಆಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಣಿ ಜಿಯೇಂವ್ಕ್ ಆಬಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ತಿ ಬೊಂಬಯ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲಿ, ಆತಾಂಯಿ ತಿ ಬೊಂಬಯ್ ಚ್ ಜಿಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ.

ತಾಚಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾ ವಿಶಿಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕರ್ಚೆ ತರ್ ಆಬಾಚಿ ಸಾದಿ ಜಿಣಿಂ, ಆಬ್ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ನಿಶ್ಯಬ್ಧ್, ಭಾಯ್ರ್-ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಕೊಯ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಿತಳ್ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್ ಘರ್, ಸಾಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಇಸೀಚೇರ್ ಅನಿ ದರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಜನೆಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಆಬಾಚೆ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಜಾಗೊ. ದನ್ಪಾರಾ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಜೆವಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲೊ, ಸುರ್ವೆರ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾತ್ ಘಡಿಯಾಳ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಘಡಿಯಾಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಚ್ ಸುರ್ಯಾಚಿ ಚಲನ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ವೇಳ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಲೊ ಆಮಿ ತಾಚಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಬಾಚಾ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಕೊಣೀ ನಾತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಿಣೆಂ ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಲೊ ವಾ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವೆಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಚೆ ಸಳಾವಳ್ ಉಣೆಂ, ಗರ್ಜೆಚೆ ಮಜತ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಉಲಯ್ತಲೊ, ಕಿತೆಂಯೀ ಚಡುಣೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತರ್ ಸಮಾಧಾನಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ತಿದ್ವುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್, ವಿರುದ್ಧ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಟೆ ರಾಜಾಂವಾಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಂವ್ಚೊ ಕಠೀಣ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಪ್ರೂಬ್ ತರೀ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ವೆತಾಲೊ, ಯೆತಾನಾ ತೊ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಡ್ಶ್ಯೆ ಹಾಡ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ನಾತ್ರ‍ಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿತಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಆಮಿ ತಾಚಾ ಘರಾ ವಸೊನ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ವಿಪರೀತ್ ಜಾತನಾ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ‍್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ರಾಗ್ ಯೇವ್ನ್, ನಿಕಳಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧಾಂವ್ಡಯ್ತಲೊ. ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಬದ್ಧ್ ವಿರೋಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾರ‍ಣ್ ಆಮಿ ತಾಚಾ ಘರಾ ಲಾಗೊನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೊಲ್ ತಾಚಾ ಘರಾಚಾ ಪಾಕ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ವಾ ಜನೆಲಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪಡ್ತನಾ ತಾಚಾ ದನ್ಪಾರಾಚಾ ನಿದೆಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಬೊಲ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಝಗ್ಡೆ ಉಬ್ಜಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಎಕ್ಸುರ‍್ಪಣಾಚಾ, ಮ್ಹಾತರ‍್ಪಣಾಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಲಿ ದೂಖ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆನಿ ಬೊಂಬಯ್ ವಿದೇಶಿ ಗೊರ‍್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಣೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ತೊ ಜಾಣಾ‌ಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಬ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ವಾದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖರೆಂ. ಕುಶಿಲೊ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾ ಘರ್ಚೊ ದೀಪಕ್ ತಾಚಾ ಸಂಗೀ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚೆ ಉಲವ್ಣೆಂ ರಾಜಕೀಯ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ವಿಜ್ಞಾನ್ , ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಜಾರೊ ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾಲೆಂ, ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚರ್ಚಾ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಘೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊ. ಚರ್ಚಾ ಜಾತನಾಂ ಮಧೆಂ ಆಬ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾನ್ ಹಾಸ್ತೆ ರಾವ್ತಲೊ. ಸಾಂಜೆಚೆ ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ತೊ ವಯ್ರ್ ಆಕಾಸ್ ಪಳೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ತರ್ ಅರ‍್ದೊ- ಎಕ್ ಘಂಟೊ ಭರ್ ಪಳೇವ್ನ್ ರಾವ್ತಲೊ. ಆಕಾಸ್ ಪಳೇವ್ನ್ ನವೆಂ ಗ್ರಹ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾಯ್ ಆಬಾ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ ಯೆತಾಲೆಂ ತರಿಂ ತಾಚಾ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಘರ್ಚೆ ಭಿತರ‍್ಲೆಂ ದೃಷ್ಯ್, ಅತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ

ಆಬಾಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಉಲವ್ಣೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅಶೆಂಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಪೆಂಟೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭುಚಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ವೊಸೊನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾತ್ಲಿಂ ಉದಯವಾಣಿ ದಿಸಾಳೆಂ ಹಾಡುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ತಿಸ್ರಿ ವಾ ಚೊವ್ತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯ್ತ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಜೆಚೆ ಆಬಾಚಾ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿತಲೊ, ವ್ಹಡ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಚೆ ವಿವರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತರೀ ತಾಚಾ ಸಾಂಗ್ಣೆಕ್ ಹಾಂವ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಲೊ. ಅಶೆಂ ಅಚಾನಾಕ್ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಗಾಯ್ತಲೊ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್ಲೆ ಆಬ್ ಕಂತಾರ್ ಗಾಯ್ತಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಬ್ ಎಕಾ ರೀತಿಚೊ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ, ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಸ್ಕ್ ಪರ್ಭೆಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಇಗರ್ಜ್, ಮೀಸ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಘರ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಘರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ವೆತಾಲೊ. ದೇವ್, ಧರ್ಮ್ ಆಚರಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸಾಂಜೆಚೆ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡ್ತಚ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಮೌನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚಾ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೀ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಬ್ ಕಿತೆಂ ಗಾಯ್ತಾ ಪಳೆಂವ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಾನಾ ಆಬ್ ತಾಚೆ ಸದಾಂಚೆ ಇಸಿಚೇರ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಬೂಕ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಖುಶೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಗಾಯ್ತಲೊ, ತಾಚಾ ತ್ಯಾ ಖರ್ಕಸ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೊಸೊನ್ ಬೂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತಾಚಾಚ್ ಹಾತಾಂನಿ ದಾಕ್ಟಿಂ, ದಾಕ್ಟಿಂ ಅಕ್ಷರಾ ಧವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ದೀಸ್ ವೆತಾ ವೆತಾ ಸಭಾರ್ ಚುಟುಕಾಂ, ಕವಿತಾ, ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಕವಿತಾ ಸಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುನ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವಿವರಿತಾಲೊ ನಾ ತರ್ ತಾಚಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗಾಯ್ತಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದಾಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತವಳ್ ತಾಣೆಂ ಲಾಂಬ್ ೪೦ ಪಾನಾಂಚಾ ಖಾಲಿ ಬೂಕಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್-ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬೂಕ್ ಸುಮಾರ್ ೧೦-೧೫ ಜಾಯ್ತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ಖಂಚಾಯ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ, ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ತಾಂತುಚ್ ತೊ ತೃಪ್ತಿ ಪಾವ್ತಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತವಳ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ತೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಹಾಡವ್ನ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂತು ಥೊಡಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾಸ್ತಿಕ್ ಪಣಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಿಗಾರಾಕ್‌ಯೀ ರಾಗ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಚೆ ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಬಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಜಾ ಮತಿ ಪಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.

ಮ್ಹಾತರ‍್ಪಣಾಚೆ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡೊನ್, ಕೂಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಬಾನ್ ಬರಂವ್ಚೆ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ, ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಿಂತುನ್ ವಳ್ವಳ್ತಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೌನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೆಂಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದಯವಾಣಿ ದಿಸಾಳೆಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ, ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬರಂವ್ಚೆ ವೊಡ್ನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, ಆಬಾನ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಘರಾಚಾ ಖಂಯ್ಗೀ ಕೊನ್ಶಾರ್ ದವರ್ನ್ ವಾಳಯ್ ಖಾವ್ನ್ ನಾಸ್ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಏಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಆಬ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅವಯ್ಕ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಜಾತೆ ಆಸಾ, ಜಿವಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೊ ದೀಸ್ ಆಬಾಕ್ ತಾಚಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ಅಕ್ರೆಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತುಕ್ ನಾ, ಆಬಾಕ್ ಆರಿಚಿ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಆಬಾಕ್ ಹಾತಾಕ್ ಧರುನ್ ಮಾಮಾ ಘರಾ ಪಾಯ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ವಿಭಿನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮಾಮಾಚಾ ಘರಾ ತಾಂಚಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಚಾಕ್ರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಆಬಾನ್2-3 ವರ್ಸಾಂ ಪಿಡಾ ಸೊಸುನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ ಆಬಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ12 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಜಾವ್ನ್ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಚಲ್ತಾ, ಹೆಂ ದೆವಾಚೆ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಆಬಾಕ್ ದಾಕ್ಟುಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಆಶಾ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ. ಅಬಾಕ್ ತಾಚಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಗಟ್ ಕರಿಜಾಯ್ ವಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಶಾ ಅಸ್ ಲ್ಲೆಂ ವಾ ನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಗೊತ್ತುನಾ? ತಾಚಿ ಜಿಣಿಂ ಸಾದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ಚಿ ಖುಶಿ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಏಕ್ ಅಥ್ವೊಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಜ್ಞಾತ್ ಜಿಣಿಂ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ ಬೊಂಬಯ್ ಆಬ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಅಪರಿಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ದುರಂತ್ ಕಥಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ!!!.

Bookmark and Share

Comments

  1. PETER RODRIGUES says:

    its very nice story, may his soul R.I.P.