ಪರ್ನೊ ಅಂತ್, ನವೊ ಆರಂಭ್

[ಪರ್ನೆ ವರಸ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್, ಪರತ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ನವೆಂ ವರಸ್, ನವಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ, ನವೆಂ ನಿಚೆವ್ ಮನಿಸ್ ಧರ್ತಾನಾ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾನ್ ರಚನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸುರ್ಯೊ-ಚಂದ್ರ್-ಭುಮಿಚೆ ಚಲನ್-ವಲನ್ ಜಾತಸ್ತಾನಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಡ್ ದೀಸ್-ಮಹಿನೊ-ವರಸ್ ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಅಂತ್. ಮನಿಸ್ ಪರ್ನೆ ವರಸ್-ನವೆಂ ವರಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪರ್ನೊ ಆನಿ ನವೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ತಾನಾ "ದಿರ್ವೆಂ" ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಭಿನ್ನ್ ಥರಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅನಿಲಾಚೆ ಕವನ್]

ಕಾಲ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲಾಂ
ಸಕಾಳ್ ಉಜ್ವಾಡ್ನ್ ಆಸಾ
ಫಾಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾ.
ವೇಳಾನ್ ಉತರ್ ದಿಲಾಂ
ನವ್ಸಾಣ್ ನೆಟವ್ನ್ ಆಸಾ
ಜಿವಿತ್ ಜಯ್ತ್ ಆಶೆತಾ

ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಫಾಂತೆ ಫುಲ್ತಾನಾ
ಸುರ್ಯಾ ಕೀರ್ಣಾಂನಿ ಸಕಾಳ್ ಧಲ್ತನಾ
ಏಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ಮನಾಂತ್ ನವೊ ಹುರುಪ್
ಕಾಳಿಜ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾ ಪರ್ನ್ಯೊ ಯಾದಿ ಸಾಂಡ್ತಾನಾ.

ರಚನ್ ದೆವಾಚೆ ರಾತ್ ಆನಿ ದೀಸ್
ಚಿಂತಾಪ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆ ವೆಗ್ಳೊನ್ ಹಫ್ತೆಂ, ಮಹಿನೆಂ, ವರಸ್
ಪರ್ನೆಂ ಸಂಪ್ತನಾ ಒಂಪ್ತಾ ನವೊ ಆಸ್
ನವೆಂ ಲಿಪ್ತಾನಾ ಸಂಪ್ತಾ ಪರ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮನಿಸ್.

ಆರಂಭ ಥಾವ್ನ್ ಅಂತ್
ಅಂತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಆರಂಭಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್
ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಅಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್
ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಖಂತ್!- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share