ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಸಂಘಟನಾಕ್ ನವೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರ್: ಜೊಯೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್

By ByndoorchiZalak
ಬೈಂದೂರ್: ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಯುವ ಸಂಘಟನಾಕ್ 2016-2017 ವರ್ಸಾಕ್ ನವಿ ಸಮಿತಿ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ವಿಗಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಸಂಘಟನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಮಧ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.bz-icym-President-2016-17-byndoor-2

President : Joyel Fernandes
Secretary : Anjali Reberio
Treasurer : Emmanuel Nazareth
Vice President : Suraj Nazareth
Vice President : Mitchel Nazareth
Joint-Secretary : Lickson Nazareth
Cultural Secretary : Melric Nazareth
Sport Secretary : Praveen Fernandes
PRO : Maxan Lobo
Bookmark and Share