ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಾ ಘರಾಂತ್

[ಪವಿತ್ರ್ ಥಳಾಚೆರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಭರ್ಸೊನ್ ಸೊಂಪೆಪಣಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಪವಿತ್ರ್ ಥಳಾರ್ ಆಪುಣ್ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ, ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ, ಖಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕನಿಷ್ಟ್ ಗಿನ್ಯಾನ್-ಗುಮಾನ್ ನಾಸ್ತಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ದೈವಿಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಖದ್ವಳ್... ಅನಿಲಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಥಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಘಡಿತಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಂ]
ಹ್ಯಾ ಘಾಂಟಿನ್ ತ್ರಾಣ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ
ಬೆನ್ನಿ ಟೀಚೆರಿಚೊ ಶೀಣ್
ತೋರ್‌ಯೀ ಅಸ್ಕತ್ ಪಡ್ಲಾ
ಇಜ್ನೆರ್ ಲೋಬೊಚಿ ದುರ್ಸೊಣ್
ಪಾಕ್ಯಾರ್ ವಾಳೊತ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ
ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್‌ ದಾಕಯ್ಲಿ ಉಣ್,
ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯೊ ದೈವಿಕ್ ವೊಣ್ದ್ಯೊ
ಧರ್ತೆ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕುಸ್ವೊಂಚ್ಯಾಕ್.

ತಾಣಿಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಮಾತ್ಯೆ ಪೊಂದಾ ಲಿಪಯ್ಲೊ
ಆಧುನಿಕತೆಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸರಾಸರ್ ಚಡಯ್ಲೊ
ನಳೆ ಭೆತ್ಲೆ ಪೊರ್ತುಗೆಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ
ಲೊಂಕ್ಡಾರ್ ಉಬೆ ಪಾಕೆ ಟೆರೆಸಾಚೆ
ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿದೆಕ್ ಧಲಯ್ತಾತ್ ಪಾಳ್ಣಿಂ
ಬಾಪಾಚೆ ಘರ್ ಆತಾಂ
ಮನೋರಂಜಿತ್ ಆಡಿಟೊರಿಯಂ.

ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಾ ಮೊಡರ್ನ್ ಚಾಲಿಕ್
ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್
ಚಾಮ್ಡ್ಯಾ ಬೂಟಾಂಚೊ ಘನಾಚೊ ಅವಾಜ್
ಲೂಸಿಫೆರಾಚೊ ಆರ್ಭಟ್, ಆಯ್ಕೊನ್
ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಆಂಜ್
ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಚಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪ್ಲೆ.
ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿಂತ್‍ಯೀ
ಲೂಸಿಫೆರಾಚೆ ಮೊಚೆ ಸಸಾರಾಯೆನ್ ಪಾಶಾರ್ತಾತ್.

ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ, ಅರ್ದೆಕುರೆಂ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲಿ
ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ವ್ಹಾಣಾಂಖೂಂಟ್
ಆಯ್ಲೆ ಕ್ಯಾಟ್-ವಾಕ್ ಕರುನ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಕ್
ಫಿಂರ್ಗಿ ವೇಸಾಕ್ ವಿಗಾರ್ ಕಾವ್ಚೆಲೊ
ಲಿಫ್-ಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಒಂಠಾರ್
ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಚಿಡ್ಕಾಲೊ
ರಾಕ್ಸಾರುಪಾಚ್ಯಾ ನಾಕ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಭಿತರ್ ಚೆಪ್ಲೊ,
ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೊ
"ಡ್ರೆಸ್ಸ್-ಕೊಡಾಚೊ" ಬುತಾಂವ್ ಕಾಪ್ಲೊ.

ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಉದಾರ‍್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂಚೆ
ಶೊರ್ಟ್, ಮಿಡಿ, ಗಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾಜ್ವ್ಯಾಂಚೆ
ಉಗ್ತ್ಯಾ ಘಾಂಟಿಚಿ ದಾರಾಳ್ ದರ್ಶನಾಂ
ತಸ್ವೀರೆಚಾ ದಸ್ತುರೆಕ್ ವಾಚ್ಪಾ, ಕೀರ್ತನಾಂ
ಮ್ಹಜೆಂ ಬಾಪಾಚೆ ಘರ್,
ಭಾಂಗ್ರಾ, ವಸ್ತ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚೊ ತೇರ್...

- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share