Priest Message for Christmas

Priest Message for Christmas


ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾನೊಂ,
ಸರ್ಗಾಂ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಸೊಮಿ ಗರ್ದನಾಚಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ಪಾತ್ಕಿ ಸಂಸಾರ್ ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಜೆಜುಚೆಂ ಜನನ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ದೆವಾಚಿ ಅಪರಿಮಿತ್ ಕಾಕುಳ್ತ್, ಮೋಗ್, ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಉಗ್ಡಾಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ನತಾಲಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಕಾಕುಳ್ತಿನ್, ಮೊಗಾನ್, ಸಂತೊಸಾನ್ ಆನಿ ಶಾಂತಿನ್ ಭರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.
ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಗಾವಾಂತ್ ಆನಿ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಕ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಭಾಗಿ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜನನಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರೊಂ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ರಾಜ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಕ್ರೀಸ್ತಾ ಥಂಯ್,

ವಿಗಾರ್
ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ

Bookmark and Share