ಪರತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂಕಾರ್...

[ಪರತ್...ಪರತ್... ಯಾದ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ. ಖಂಯ್ ಗೆಲೆಂ ತೆ ದೀಸ್ ಆನಿ ತಿ ಘಡಿಂ... ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ದೀಸ್ ಆನಿ ತೊ ಅವ್ಕಾಸ್. ಮಾಂಯ್ಚೊ ಪಾಲವ್ ಧರುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ತುಜಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಮಿ ರಿಗ್ತಾನಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತುಜಾ ಗರ್ಭಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್. ಕೀತ್ಯಾಕ್, ತುಂವೆ ಸರ್ವ್ ಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ಶೆಗುಣಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭರ್ಲೆಂಯ್.

ಆಮಿ ಬೈಂದೂರ್‌ಗಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಶಿಕಪ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಶತಮಾನ್ ಸೊಂಪಯಿಲ್ಲಾ ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಆಜ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್. ಏಕ್ ಪರ್ನೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಥೊಡೆಂ...ಥೊಡೆಂ... ಉಗ್ಡಾಸ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮುಕಾರ್ ದವರ‍್ಲ್ಯಾ, ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಆಚರ‍್ಸಿತಾನಾ ಹಾಂಗಸರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ತುಮ್ಚೆಂಯಿ ಶುಭಾಶಯ್ ಹಾಂಗಸರ್ ಪಾಟಯಾತ್]

ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಟಿಚರೀಚಾ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ "ಒಂದು ಎರಡು, ಬಾಳೆಲೆ ಹರಡು..." ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಪಯ್ಣ್ ಸಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಟಿಚರೀನ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ "ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ" ಮ್ಹಣ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂ.

80ವೊ ಧಾಕ್ಡೊ, ಮ್ಹಜಿ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ತ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜೀವಿತಾಚೆ ರುಚಿಕ್ ಘಡಿಂ, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಟಿಚರೀಚಾ ಒಂದನೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಮಾಗ್ಗಿ ಟೀಚರೀನ್ ರುಕಾಡಾಚಾ ಬೊರ್ಡಾರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ತಿಣೆಂ ರಾಗಾನ್ ಗಾಲ್ ವೊಡುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ನವ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾತನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಪರಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ತಿಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಖಡಕ್ಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರ‍ಿ ತರೀ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಭರಾಸರ್ ಪಾಠ್ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಥೊಮಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಪಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮಾಸ್ಟ್ರಾನ್ "ಮೈ ನೇಮ್ ಈಜ್" ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ತೆಂ ಆಬಾಚೆ "ಮಹಿನ್ಯಾಚೆ ಮೀಸ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿದ್ವಿಲ್ಲೆಂ, ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಸ್ತರು ಮಾಹಾಭಲ್ ಭಟ್ಟ್ ಮಾಸ್ತೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಮಾರ್ ಖಾತನಾ. ಆಜ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮನ್ ಮ್ಹಜೆ ವೊಡ್ತಾ.

ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಕಯ್ಲೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ನವೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಜಾತನಾ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಸ್ವೀರ್

ಮ್ಹಜೊ ಮದ್ಲೊ ಭಾವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಡಿಗ್ರಿ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹಾಂವೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಾರ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗೀಟ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ‍ನಾ ಮಾಗಿರ್ ಸಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಟಿಚರೀನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಐದನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಬರುತ್ತಾ, ಬರುತ್ತಾ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗೀಟ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್ಚೆ ಮಾರ್ ಕೊಣೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ಚೆ ದಸ್ಕತ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ನಕ್ಕಲ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಿಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಕ್ಕು ಬಾಯ್ ಟೀಚರಿನ್ ಆಪೋವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದಿತನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಘೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೇಟ್ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ ತುಂವೆ ಕಾಲ್ ಗುಂಡು-ಗುಂಡು ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಪ್ರಬಂಧ ಬರಯಿಲ್ಲಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ಥೊಡಿಂ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೆಟಾಂ ಫೆಸ್‌ಬುಕಾರ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಜೊ ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಸ್ತೆಫನ್, ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊನ್ ಧರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಬಾಲ್ತು ದುಬಾಯಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಗಾವಾಂತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ವಂತ್ ವ್ಯಾಪರ್ ಕರ್ಚೊ ದಾನ್ನು, ಪ್ರಕಾಶ್, ಪಾಸ್ಕಲ್, ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್, ಶಂಕರ್ ಟಾಕಿಸಾಂತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೇವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಡಿಶುಂ ಡಿಶುಂ ಮ್ಹಣ್ ಅವಾಜಾನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚೊ ಆರುಣ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಪುಟ್ಟಯ್ಯ, ಮಂಜುನಾಥ ಬೊಂಬಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಂಚಿ ಪರತ್ ಭೆಟ್ ಜಾಲಿನಾಂ, ಚೆಡ್ವಾಂ ಕ್ಲಾಸ್‌ಮೆಟಾಂ ಬಾಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಹುಷಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಲಿಜ್ ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿಂತ್ ನರ್ಸ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್, ರೌಂಡ್-ರೌಂಡ್ ದೊಳ್ಯಾಂಚೆ ಸೊಭಿತ್ ಜೊಯ್ಶಿಲಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೊಂಯಾ ಪಾವ್ಲೆಂ, ಶಾಂತಿ ಬಾಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್-ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿವ್ನ್ ಆಸೊನ್, ಆತಾಂ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ತರ್, ಐರಿ ಬಾಯ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಸೊವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆನಾಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಜಾತನಾ ಹಾಂವೆ ಏಕ್ ಬಹುಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ ಶೆಂಬೊರ್ ಮೀಟರ್ ಧಾವ್ಣೆಂತ್. ಪುಣ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚೊ ಪೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೆತಾನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಾ ಪೀಟರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕ್ಲಾಯ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಪೀಟರ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಭೆಸ್ ವಿಂಚುನ್ ಬಾ| ಪೀಟರ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆ ಸೆವೆಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸತ್ರೆ ಪಂದಾ ಭುತಿ ಸೊಡವ್ನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಸ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಡ್-ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಹಾಡಿಂತ್ ಕಾಜು ಆನಿ ಜಾಂಬ್ಳಾ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ರಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕೊಣಿ ಮಂತ್ರಿ ಮೊರ್ನ್ ವಚೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ, ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮ್ಹಣ್ ಧಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಲಕ್ಕಿಡಿಪ್ ವಿಕೊನ್ ಪಯ್ಶೆಂ ಗುಳುಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿನೀಯರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಗೀ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಧುರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಯಾಥಳಿಂ ಸೊಭ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ 2009 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮನ್‍ಪಣಿಂ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಇತಿಹಾಸ್ ರಚ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂಚೆ ಥೊಡಿಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಶಿಕಪ್, ವಿಪರೀತ್ ಶಿಸ್ತ್, ಪ್ರತಿಷ್ಟಾ ಆನಿ ಚಟುವಟಿಕೊ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಿಂಜ್ರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಸರ್ ಥಂಡಾಯೆಚೆ ಜಾವ್ನ್ ಮಸ್ತಿ-ಕುಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಟೀಚರ್-ಮಾಸ್ತೆರಾಂನಿ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಾಂಗಾತಾ ದನ್ಪರಾ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ತಚ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಭೆಟ್, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾವಾಟ್, ದೊತೊರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಭವಿಷ್ಯಚಾ ನಿರ್ಧಾರಾಂತ್ ಮುಳಾಂವೆ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ನೈತಿಕ್ ಮೊಲಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜಿವಿತ್ ಉಜ್ವಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಇಸ್ಕೊಲ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ದಿವಸ್ ಆಚರ‍್ಸಿತಾನಾ ಆದಿಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕರ್ನೆಲಿಯೊ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ವಿಶೇಸ್ ಹುಸ್ಕೊ ದವರುನ್ ಶಿಕ್ಷಣಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಗೀ ವಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಣಿಂ-ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ.

Bookmark and Share