ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 25 ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್ ಯೋಜನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್

By Lawrence Fernandes, ByndoorchiZalak, 21 June 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನವೆಂ ಹೊಲ್ (ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್) ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ದವರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಜೂನ್ 25 ತಾರೀಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚಾ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.
ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಜಾರ್, ಬೈಂದೂರ್ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಶಾಸಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ದವರ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಪಡುವರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೀಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಬಟ್ವಾಡಿ ಆನಿ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ. ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೆಂ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆನುದಾನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಕ್ ಸುಮಾರ್ 1.5 ಕೊರೊಡ್ ಅಂದಾಜ್ ಖರ್ಚ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ.

ಸಮುದಾಯ್ ಭವನ್ ಯೋಜನಾಚೆ ನಕ್ಷ್ಯಾ1

Bookmark and Share