ಫೆಸ್ತಾ ಸಾಂತ್ – By Anil Byndoor

[ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಉಬ್ಜತಾ, ಪುಣ್ ಆತಾಂಚಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತೊ ಸಂತೊಸ್, ಆಶಾ, ಅತ್ರೆಗಾಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ನೆಣಾ? ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫೆಸ್ತಾಂತ್‌ಯೀ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಕೊಂತಾ-ಬೆಂತಿಣ್ಯೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗ್ (ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್) ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ಚೊ ದೀಸ್ ತರ್, ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಪೆಸ್ತಾ ಸಾಂತೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆ, ಕಿತೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆ ಆಶಾ... ಅಸಲಿಂ ವೋಡ್ ಆತಾಂಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಂತೊಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಲಾಕ್ ಅಶೆಂಯೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ]
AnilByndoor

ಪಾಯ್ನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಮೆಟೊವ್ನ್
ಆಮ್ಕಾ ಲಾಂಬ್ ಹಾತ್ ಕರುನ್
ಶಿಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್
ತ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ
ಸಾಂತೆಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ
ಬೊಬಾಟ್ ತ್ಯಾ ಐಸಕ್ರಿಮ್ ವಾಲ್ಯಾಚಿ
ಸ್ವಾದಿಶ್ಟ್ ಚೊಕೊಬರ್ ,ಕೊರ್ನೆಟೊ
ತಿಶಿಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳಾ ಆಂಗ್ಡಿವಾಲ್ಯಾಚೊಯಿ ಗಲಾಟೊ
ಶೆಂಬ್ರಾಕ್ ಮೊಟಾರ್ ಕಾರ್
ಖೊಂಡ್ಚಿ ಜೆಸಿಬಿ
ಉಡ್ಚೆ ಎರೊಪ್ಲೆನ್ .
ಮೊತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಸೆಂವ್ತಾನಾ
ನಾಕಾನಿ ರಿಗ್ಲೊ ಮಿಠಾಯೆಚೊ ಪರ್ಮೊಳ್
ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಬಾಬಣ್ಣಾಚ್ಯೊ ಹುನ್ ಹುನ್ ಜಿಲೆಬ್ಯೊ
ತೇಲಾಂತ್ ಬುಡ್ತಾನಾ
ಹಾಂವೆಯಿ ಗಿಳ್ಳೆ
ಆಶೆಚೆ ಗೊಡ್ ಲಾಳ್...

ಪೆಪ್ಸಿ ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್
ಅದ್ರಶ್ಟಾಚೆ ರಿಂಗ್
ಹಾಂವೆಯಿ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಜೆ
ಚಾರ್ಶಾಚೆ ವಾಜಾಂತ್ರ್ ಹಾಂವೆಯಿ ಮೊಲಾಯ್ಜೆ .
ಪುಣ್ ಹಿಂ ಜಿಗ್ಬಿಗಿ ಸಾಂತ್
ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ
ಕೇವಲ್ ತೀಸ್ ರುಪಯ್
ಪಾಯ್ಚೆ ವೀಸ್ ,ಮಾಯ್ಚೆ ದಾ.

ಸಾಂತೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್
ಗ್ಯಾಸ್ ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಬಸ್ಚೊ
ತೀಸ್ ತಿನ್ಶಿ ಕರವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ
ಸೊಡ್ತೆಚೊ ಸಾಯ್ಬ್
"ಲಕ್ಕ್ ನಾ ರೆ ಪುತಾ "
ಆನ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ " ಟ್ರೈ" ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಫೆಸ್ತಾ ಖರ್ಚಾಚೆ ತೀಸ್
ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಚಿಲ್ಕುಟೆಂತ್ ದೆಂವಯ್ತಾಲೊ..

ಲಾಕಾಚಿ ಜುಗಾರಿ ಸಲ್ವಾಲ್ಯಾಶೆ
ನಿರಾಸೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್
ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಂತೆಂತ್
ಖಾಲಿ ಬೊಲ್ಸಾನಿ ಭೊವುಂಕ್
ಧಯ್ರ್ ಮೆಳಾನಾತಲ್ಲೆ
ಅಕೇರಿಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ
ಆಲ್ತಾರಿಚ್ಯಾ ಸಾಂತಾಚೊ ಆಸ್ರೊ .

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಖಡಕ್ಕ್ ತಾಕೀದ್
ಬೆಸ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್
ಲೊಬ್ ಗಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್
ಪಾಂಚ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆ
ಐಸಕ್ರಿಮ್ ಕಪ್ .

ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸಾ
ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಖೆಟಿಂತ್
ಸೊದುನ್ ಭೊಂವ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್
ಪೊದೊರ್ನ್,ಮೊದೊರ್ನ್
ಬಾಪ್ಪು ,ಮೌಶಿ
ಮಾಮಾ ,ಮಾಮಿಯೆಕ್ .
ಎಕೇಕಾ ಭೆಸಾಂವಾಕ್
ವೀಸ್ ,ತೀಸ್ ,ಪನ್ನಾಸ್ .
ಬರಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಸ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಸಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಚಿ ಮಜಾಚ್ ವೆಗ್ಳಿ .

ಭೆಸಾಂವಾಂತ್ ಜಮಯ್ಲೆ
ಸಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾರಿ
ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಉರೊವ್ನ್
ಘರಾ ಹಾಡ್ಚೆತ್ ಸಾಹಸ್ .

ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಹ ಬಾಗಿದಾರಾ ಸವೆಂ
ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮೆಜ್ತಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೆಸಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂತ್
ಚೆಪಲ್ಲೆ ನೊಟ್ ಚಡ್ತಿಕ್ .
ಶೆಂಬೊರ್ ಪೊದೊರ್ನಿಚೊ
ಪನ್ನಾಸ್ ಮಾಮಾಚೊ
ವೀಸ್ ಬಾಪ್ಪುಚೊ
ಎಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆಳೆವ್ನ್
ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ದಾ ರುಪ್ಯಾಂಚೊ
ವ್ಹಯ್ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಯ್ಚ್ಯಾ
ಪಾಲ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲೊ....

Bookmark and Share