ಅಸಾಧಾರಣ್ ಪ್ರತಿಭಾ: ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಲೋಬೊ

By Nevil – ByndoorchiZalak, 19 Feb 2014

ಮತಿಂತ್ಲೆ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾತಾಂಚೆ ಹಿಶಾರೆಂ, ದೆವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ರಚ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ದುರ್ಸೊಣೆಂ, ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಯೀ ಹೆರಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪರ್ಜಳುಂಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ತಾಚಾ ಮುಗ್ಧ್ ವದನಾಚೆರ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವನಾಂ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಝಳ್ಕತಾತ್.ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಲೋಬೊ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಜೆಜು ರಾಯ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಶ್ರ‍ೀ ಮೈಕೆಲ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೀಟಾ ಲೋಬೊ ತಾಂಚಾ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ 1998 ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚೊ ಜಲ್ಮ್. ಬಾಳ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಭರೊನ್ ತೀನ್-ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊನಾ ಪಳೇವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ಕ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆವಯ್ ರೀಟಾಕ್ ತಿಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಧಕೊ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ವಾಡಂವ್ಚೆ ತಿಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ಆನಿ ಮಿನ್ಹತ್ ಆಜ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ದವರ್ನ್ ಆಸಾಧಾರಾಣ್ ಪ್ರತಿಭಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಝಳ್ಕತಾನಾ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಚಾ ಮಿನ್ಹತೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾ ಹವ್ಯಾಸ್ ಆನಿ ಖೆಳಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾನ್ ಸಭಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್. ಸ್ನೇಹ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಭಟ್ಕಳ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸದಾಂನಿತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ವಿಶೇಸ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರ‍ಿಮತಿ ಮಾಲತಿ ಹಿಚಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರುನ್ ಸಭಾರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಿ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಲೊಂಗ್ ಜಂಪ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೀರ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ತಾಲೆಂತ್ ಭರೊನ್ Special Olympics Bharat Karnataka – Table Tennis 1st, Special Olympics Bharat Rajasthan National Championship – 2013 1st Place in singles and doubles, Ministry of youth affairs and sports competition 2009-2010, Drawing competition – 2nd Place, Running Race and Long Jump – 1st Place (Gold Medal ), Participate in international Chintana Science Exam ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡುನ್ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಜಯ್ಲ್ಯಾ.ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧಾನಾಕ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಾಂಚಾ ಥಾವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡೊ ಸಮಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ (ರಿ.) ಕುಂದಾಪುರ್ ’ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಂಜ್’ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಧನಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೆಚೆ ಮೇಟ್ ಆತಾಂ Special Needs ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಮೈಕೆಲ್ ಆನಿ ಅವಯ್ ರೀಟಾ ಭರ್ಪೂರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿವ್ನಾಸಾತ್. ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಮ್ಯಾಪ್ಲಿನ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚಾ ಉರ್ಬೆನ್ ಪಿಲಾರ್ ಸೆಮೆನೆರಿಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ. ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಭಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸೊನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚಿ ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ಶ್ರೀ ಮೈಕೆಲ್ ಆನಿ ಶ್ರ‍ೀಮತಿ ರೀಟಾ ಲೋಬೊ

ವ್ಹಡ್ಲೊ ಭಾವ್ ಮ್ಯಾಫ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ವಾರಾಡೊ - ಶೆವೊಟ್ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನ್ (ರಿ.) - ಸನ್ಮಾನ್

ಸಕ್ಕಡ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಸೊನ್ ಫಾವೊತೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಕರುನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಕ್, ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ಭಾಗ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಚಿತ್ರ್ ಕಲಾ ಆನಿ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಖಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲಕ್ಷ್ ಠರಾವ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಯಶಸ್ವೆಚೆ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚೆ ಕಠೀಣ್ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಏಕ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಫಾವೊ. ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಚೆ ಸಾಧನ್ ಆನಿಕೀ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂದಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಜೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪರಿಚಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವೊನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಲಿನಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

Bookmark and Share