ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ

ದಿಸಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಧೃಡ್ ಭರ್ವಸೊ ವಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಜೊಡ್ಚೆ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮೀಕ್ ವಿಚಾರ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಯಾರ್ ದೆವಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ ತೊಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೊ ರಚ್ನಾರ್ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತರ್, ಸಂಸಾರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಮನ್ಶಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಥೊಡೆಂ ಸಂಗ್ತಿ ಅಶೆಂಚ್ ಖಂಚೆ ಧನಾತ್ಮಕ್, ಖಂಚೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೇವ್ನ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಣಿಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ.
ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸೈಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಭರ್ವಸೊ ದುಬಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖಾಸ್ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆ ಗಾಂಚ್ ಚುಕ್ತಾನಾ, ಒಳೊಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ‍್ಯೆತ್? ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂ ತರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಂವಾದ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಚಲ್ತಾ. ಜರ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ತಾನಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ನಿಜಾ ದೆವಾಚೊ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಪದೇಸ್ ದಿತನಾ, ಮನ್ಶ್ಯಾ ಚಾಲಿಚಿ ಕಪಟೀಪಣ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್ತನಾ, ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾಸ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ತೊ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ, ಆಚರ್ಯಾಂ ಕರ್ತನಾ ನಿಮಾಣೆ ದೇವ್ ನಿಂದಾ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಟ್-ಸಾಕ್ಸೆಚಾ ರುಜ್ವಾತೆಕ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಮರಣ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ತೊಚ್ ಮನಿಸ್ ಪುನರ್-ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಜೊಡ್ತನಾ ಅಶೆಂಯೀ ಏಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆತಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಂಸಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆಚರ್ಯಾ ವಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಆಜಾಪ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕವ್ನ್ ತೊ ವಿಷಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಧಾಂಪೊನ್ ವೆತಾ. ಜರ್ ಜೆಜುನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಗ್ತೀ ಆಜ್ ಘಡೊನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮೀಡಿಯಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಪಂಡಿತಾಚೆ, ಸಂಶೋಧನ್ ಪಂಗಡ್ ವಚೊನ್ ಹೆಂ ಬಂಡಲ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದೇವ್ ಆನಿ ಧರ್ಮ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಖದ್ವಳ್ ಹಾಡ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಘಟ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ತರ್ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್?
ಪರತ್, ಪರತ್ ಪವಿತ್ರ್ ವಾಂಜೆಲಾಚಿ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತಿತನಾ ಸವಾಲ್ ಉದೆತಾ ಇತ್ಲ್ಯೊ ಆಚರ್ಯಾಂ ಆನಿ ನಿಜಾ ದೆವಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಶಾತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮೊರ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆನಾ? ತಾಣೆ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರೊಂಕ್ ಜಾಯ್? ಅಸಲಿಂ ಸುಮಾರ್ ಸಹಜ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್ ತರೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ ಝಳ್ಕತಾ ವ್ಹಡ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾವ್ನ್.
ಜರ್ ಆಮಿ ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಫಕತ್ ಆಚರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಖುಣಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಚಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಸಗ್ತಿಂತ್ ವ್ಹಡ್-ವ್ಹಡ್ ವಿಚಾರಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತಸೊ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಜಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ, ಧಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ-ಉಪಾಸ್ ಭೆಟಯ್ತನಾ ನಾಕಾ ಕಪಟೀಪಣ್, ಪೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರಿನಾಕಾ, ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾಚೆ ಉಪಾದೆಸ್ ಮೊಡಿನಾಕಾ, ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರಿನಾಕಾ, ಹಂಕಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣ್ ದಾಕಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಲ್ಹಾನ್-ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ವ್ಹಡ್, ವ್ಹಡ್ ಸತ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಜೆಜುನ್ ಅಶೆಂ ಏಕ್ ನವೊ ಉಪದೇಸ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮರ‍್ಣಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಜೀವಿತಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜೀವಿತ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಕ್. ಅಶೆಂ ಸತ್ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಜೆಜುಕ್ ದೇವ್ ನಿಂದಾ ಮ್ಹಣ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ ಮರಣ್ ಪಾವೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ತೊ ಪರತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾ.
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಧುನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪುನರ್ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಬಹುಷ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಂಸಾರಿ ಖೊಟ್ಯಾ ವೊಡ್ನ್ಯಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಜೆಜುಚೆ ಜಿವಂತ್ಪಣ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ದುಬಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಖೊಟೆಪಣಾಚಾ ಅಂದ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್ ತರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಕಶೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್? ದೆಕುನ್‍ಚ್ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ "ತಿ ನೀತ್ ಅಶೆಂ ಜಾತೆಲಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಸಂಸಾರಿ ಆಯ್ಲೊ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕರ್ತುವಾಂ ಖೊಟಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಉಜ್ವಾಡಾ ಪ್ರಾಸ್ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಖೊಟೆಪಣ್ ಆಧಾರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಖೊಟ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡಾನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇನಾ. ಪುಣ್ ಸತಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಚಲ್ತಾ ತೊ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಾ. (ಜುವಾಂವ್ 3:19-21) ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ತರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಜ್ಜಾಡಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾಲ್ವೊನ್ ವೆತಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಮೊಡುನ್ ಪರತ್, ಪರತ್ ದುಬಾವಿ ಜಾತಾಂವ್.
ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ಹಾಡೊನ್ ದೆವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೊಚೊಂಕ್ ಸಭಾರ್ ಸಂಸಾರಿ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುಲೊವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಮೂಢ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಾ ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಧನ್-ದಿರ್ವೆಂ, ನಾಂವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅನ್ಯ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ಪೊಕ್ಳ್ಯಾ ಪೂಜಾಂಕ್ ವೆತಲೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆನಾಂತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ತತ್ವಾಂ ಆನಿ ಸತಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ದವ್ರುನ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

Bookmark and Share