ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes, 17 Sep 2017

ಬೈಂದೂರ್: ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚಾ ಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ 7 ದಿಸಾಂನಿ ವಿಶೇಸ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂ ಸವೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊಸ್ಲಿನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (Principal, St. Antony Institute, Sastan) ಭೆಟವ್ಣೆಚೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಆನಿ ಜೀನಾ ನಜ್ರೆತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.bz001bz011

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

Bookmark and Share