ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೆ ದಬಾಜಿಕ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 17 Jan 2016
ಬೈಂದೂರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಾಕಾಚೆ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ 1990 ಇಸ್ವೆಂತ್ ತವಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸಾಚಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಯಶಸ್ವಿ 25 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಅದ್ಲೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಜನೆರ್ 17, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆರ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೆಂದ್ರೀಯ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ವಿಲಿಯಂ ಮಾಚಾದೊ, ವಾರಾಡೊ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೈವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊಬರ್ಟ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
ಸುರ್ವೆರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ದೆವಾಕ್ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಗೀತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೆ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವಾಗತ್ ನೃತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾನಾಚಾ ಸಯ್ರಾಂಕ್ ವೇದಿಚೆರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾಚಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ದಾನಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೀ ತಿಯಾದೊರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ಜೊನ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್, ಶ್ರೀ ಥೊಮಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾವೆರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ರೈ, ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲು ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಾ ಪಿರೇರಾ, ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ, ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಉತ್ತಮ್ ಪ್ರತಿಭಾ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಯ್ಸ್ಟನ್ ಡಾಯಸ್, ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಲೇಖನಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ವಾಂಟ್ಲೆ.
ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ "ಚಿಂತ್ಚೆ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆನ್ಯೇಕ್" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೊ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕ್, ಇತರ್ ರಿತೀನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಕು| ದಿವ್ಯಾ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.;026

025

024

023

022

021

020

019

018

017

016

015

014

013

012

011

010

009

008

007

006

005

004

003

002

001028

027

Bookmark and Share