ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 15 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುಚಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾ ಸವೆಂ ವ್ಹಡಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚಿ ಜಾಗೃಣೆಚಿ ಶ್ಲೋಕ್ ಗಿತಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ನ್ಯಾ ಆನಿ ನವ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿ ವಾಚ್ಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಚೆ ಉತಾರ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ಪವಿತ್ರ್ ಉದಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ಕರುನ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

Bookmark and Share