ಸಂಸಾರಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್

[ಅಪ್ಲೊ ಖುರಿಸ್ ವಾವೊಂವ್ಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾನಾ ಬಳಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸಲಿಸಾಯೆಚೆ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ. ಹೆರಾಂಚಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಕೀತ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರಿಜಾಯ್? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಚಿಂತ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಪುರ್ಸತ್ ಘೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್, ಹೆರಾಂಚಾ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಸಂಸಾರಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಂತ್ ಮನಿಸ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಆನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ತಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಖುರಿಸ್ ಜಡ್ ಜಾತನಾ ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ... ಅಶಿಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧುನಿಕ್ ಸಂಸ್ರಾಚಿ ವಾಟ್. ’ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರಾರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅನಿಲಾಚಿ ಕವಿತಾ]

ಕಾನೂನಿ ರೆಗ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಣ್
ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಾಶಿಯೆಂತ್ ನಿರಾಪ್ರಾದಿ ಪ್ರಾಣ್
ಕಾಳ್ಶ್ಯಾ ಕೊಟಾಚ್ಯಾ ಮೂಟಿನಿಂ
ನಿದ್ಲ್ಯಾತ್ ನಿತ್ರಾಣಿಂ
ಉಸ್ಮೊಡ್ ಸತಾಂ
ಪಯ್ಸೊ ರಾಶಿನಿಂ
ಸಾಕ್ಶೆ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ವೊತಾಂ.
ಜಿವಿತ್ ಸಲಿಸಾಯೆಚೆ ಮಿಸಾಂವ್
ಖಾಂದಿ ಖುರಿಸ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ದಾಂವ್ತಾ ಕೊಣ್ ?.
ವೊಜಾಣ್ ಆನಿಂ ನಾಲಿಸಾಯ್
ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೊ ತೊ ಪಿಸೊ
ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್
ಮನಿಸ್ ವಿಕ್ಶಿಪ್ತ್
ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ .
ಅರೇ ಆಮ್ಸೊರ್ಯಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್
ಜಯ್ತಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ರಾವ್ಣೆಂತ್ ಪಾರೊ ಆಸ್ಚಿ
ಹಾಸ್ಚಿ ಮುಖಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಿತ್
ಶೆವ್ಟಾತಾಯ್ ಉಕಲ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಹೊ ಕಾಳ್
ರಡೊನ್ ಬಸ್ತಾಯ್
ತುಜೆರಚ್ ಫುಟಾತ್ ತುಜೊ ಗೊಳ್
ಭಾಗಿ ಭೆಟ್ ನೊವ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್
ಆವಯ್ಪಣಾಚಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್
ಭುಕ್ ಮೊನಿಂ ಪಾನೊಂ ದಿವುನ್ ಥಾಂಬಯ್ಲಿ
ದುದಾ ಮೊಂವಾನಿಂ ಶಿತಾಂ ಖಾವೊನ್ ವಾಗಯ್ಲೀ
ಮೊರ್ಕುಟ್ ಆಜ್ ಪುತಾಚ್ಯಾ ದೀಷ್ಟಿನಿಂ ಶಿಜ್ತಾ
ಮಾತ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಮೆಜುನ್ ಆಶ್ರಮಾಂತ್ ಕುಸ್ತಾ.
ಪಾಂಚ್ವೆ ಲಿಸಾಂವ್ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಸಿಮಾಂವ್
ಮರ್ಜೆನ್ ಘೆತಾತ್ ಮತ್ಲಬಿ ಬೆಸಾಂವ್
ಲಾಕಾನಿಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸುರ್ವೆಚೆ ನಾಂವ್
ಭಿಕಾರ್ಯಾಕ್ ದಿತ್ ತರ್ ಗಾಜಯ್ತ್ ಗಿ ಗಾಂವ್ ?
ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲೆ
ದಾ ಹಜಾರ್ ಕಾನಾನಿಂ ಗಾಜ್ಲಾ .
ವೆರೊನಿಕಾ ಮುಕಾರ್ ಯೆ
ದಯ್ರಾಚೊ ತುವಾಲೊ ಪಾಂಗುರ್ನ್
ಲಿಪ್ತಾಯ್ ತರ್ ತೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಪಡ್ತಿತ್
ದಗ್ಲೊ ತುಜೊ ಸೊಡ್ತೆರ್ ವಿಂಕ್ತಿತ್
ಮುಗ್ದ್ ಜಾವುನ್ ಮಜಾ ಲೆಂವ್ಚೆ ದೊಳೆ
ತುಜಾ ಭೊಂವಾರಿ ದೊರೊ ಬಾಂದ್ತಾತ್ .
ಹಾಂಗಾ ಸಲ್ವಲ್ಲೆಚ್ ಆಪ್ಟಾತಾತ್
ಉಬೆ ತೆಂ ಧೊಂಕ್ಸುನ್ ದಾಂವ್ತಾತ್
ಅವ್ಮಾನ್ ನಿರಾಶಾ
ಅಸ್ವಶ್ಟ್ ಮುಕ್ಲಿ ದಿಶಾ
ಉಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುಕ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ದಿಸಾತ್
ವೊಳ್ವೊಳ್ತಾಯ್ ಸಮಾಜ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸಾತ್ .
ಆಟ್ವೆ ಪುರಾಣ್ ,ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆ ವೊಜೆ
ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಖೊಜೆ
ಕೊಣ್ ಯಿ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್
ಭುಜ್ ಮಾರ್ತೊ ತರ್ ಸುಶೆಗ್ ಜಾತೊ
ಸ್ವಾರ್ಥಿ ವಿಳಾಪ್
ಸುರಾತಿ ಚಿಂತಾಪ್ .
ಹಾಂವಚ್ ಪರತ್-ಪರತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶೆವ್ಟಾತಾ ?
ಮ್ಹಜೆರಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಖುರ್ಸಾ ಭಾರ್ ?
ಹಾಂವ್ ಆನಿಂ ಉಟ್ಚೊನಾ
ಸಂಯ್ಬ್ ತುಜೆ ಅಸ್ಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ
ಪಡ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾ
ಹಾಸಲ್ಲೊ ಪಡ್ತಾನಾ ಫಸ್ತಾ.
ವಿಣ್ಗೊ ರೇ ತುಂ ವಿಣ್ಗೊಚ್
ಆಂಗಭರ್ನ್ ನ್ಹೆಸುನೀಂ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಗ್ಡೊ ತುಂ
ದೆಕ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪೊಜ್ಡಿ ತುಜಿ
ಖಂಯ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಸ್ಕಳಾಯ್ ?
ವೀಕ್ ವೊಂಕಿ ಜೀಬ್ ಧಾರಿಚಿ
ಸೊಂಶೆ ಕಾನಾಂಕ್ ನಾ ಗಳಾಯ್ .
ಪಾತ್ಕಾನಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್
ತೀನ್ ಖಿಳೆಂ
ರಗ್ತಾ ಖಿಣ್-ಯೀ ನಾತಲ್ಲೆ ದೊಳೆ
ರಿಗ್ಲ್ಯಾತ್ ರಗ್ತಾಳ್ ಮಾಸಾಂತುಲ್ಯಾನ್
ಫಾತ್ರಾಳ್ ಹಡಾಂ ಚೆಂಚುನ್
ಎಕೇಕಾಯ್ ಥೆಂಬ್ಯಾತುಲ್ಯಾನ್
ಹಜಾರ್ ಪಾತ್ಕಾ ಗಳ್ತಾತ್ .
ಎಲಿ ಎಲಿ ಲಾಮಾ ಸಬಖ್ದನಿಂ
ಬಾಪಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ದಗ್ದವ್ಣಿಂ
ಖಾವ್ಣೆರ್ ಜಲ್ಮೊವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ನಿದ್ಲಾ
ತಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ಕಾಂಚೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್
ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟೆ ಪರ್ಯಾಂತ್
ಧುಳಿಚೊ ಜೀವ್ ಧುಳಿಕಚ್ ಹಾಂವ್ .
ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಕೂಡ್ ನಿರ್ಜಿವ್ ಮಾತಾ
ರಗ್ತಾ ಥೆಂಬೆ ರಗ್ತಾಳ್ ಮಾಸಾಂ ದುತಾ
ನೊವ್ ಮ್ಹಹಿನೆ ವ್ಹಾಂವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಕಿಚ್ಯಾಕಿ ವಿಪರೀತ್
ಫಾಪ್ಸುಂಚೆ ದುಲೊಬಿ ಕಾಳಿಜ್
ಒಪ್ಸಿತಾ ಸಂಸಾರಿ ಮಾತ್ಯೆಕ್ .
ಜಲ್ಮ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಹುಂಬಾರ್
ಜಿವಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ಘರ್
ಘರ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್ ಎಕ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆ
ದಾರಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಗಾಂವ್ ಗುಂಡಾಯೆಚೆ
ಹಿತಾಲ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವಾಚೆ
ಸಂಸಾರಿ ಆಶೆಕ್ ಅಂತ್ ಮರ್ಣಾಚೆ ..


- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share