ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚೆ 25 ಫಳಾಧಿಕ್ ವರ್ಸಾಂ

By Team ByndoorchiZalak, 15 Jan 2016
ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಜುಬ್ಲೆವ್ ಆಚರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಜನೆರ್ 17, ಆಯ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ. ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫಕತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಆಂತರಿಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಂಘಟನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ನವೊ ಹುರುಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ವಿವಿಧ್ ಸಂಘಟನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚೆ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಹಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಥರಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಮಧೆಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಏಕ್ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ಸಮಾಜೆ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸೊನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್, ಜಾಯ್ತಿಂ ಸೆವಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಲೊಕಾಂಚಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಏಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ, ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ಘಟಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಿತಿ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸರ್ವ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್.
ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾಚೆ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಾ ಆನಿ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ.

Catholic Sabha - Byndoor Parishಸೆವಾ, ತ್ಯಾಗ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟಾನ್ "ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣಾಚಿ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಸಶಕ್ತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ತತ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸೌಹಾರ್ದ್" ಹ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ‍್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ "ರುಪಾಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ" ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಚಾರುನ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂ ಸಭಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.1990 ಜುಲೈ, 30 ತಾರೀಕೆರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸಂಘಟನ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸಾಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಹೆರ್ ಸಂಘಟನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲೆಂ.
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ವೊಕ್ತಾಚಿ ಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆರ್ಥಿಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಮವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಶೌಚಾಲಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್, ಇಗರ್ಜೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಡಾಂಬರ್ ಆನಿ ದುರಸ್ತಿ ತಶೆಂಚ್ ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಣ್, ವನಮಹೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ.
ಕೋಟೇಶ್ವರಾಂತ್ ಬಾ| ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲಾಚಾ ಚಳುವಳಿಂತ್ ದಸ್ಕತ್ ಸಂಗ್ರಹಣ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಜಾವ್ನ್ ಟೇಲೆಫೊನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ’ಸಂಪರ್ಕ್ ಬೂಕ್’ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪತ್ರಾಕ್ ವರ್ಗಣಿ ಸಂಗ್ರಹಣ್ ಕರುನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ
ಮದರ್ ತೆರೆಸಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಚೊ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಭಾಷಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ. 333 ಜಣಾಂಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್. ರತ್ನಾ ಕೊಠಾರಿ ಆನಿ ಅಕ್ಷತಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹತ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಂತ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚಾ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸೌಹಾರ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ.
ಸ್ವಸಹಾಯ್ ಪಂಗಡ್ ರಚುನ್ ರುಪಯ್. 15 ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಅನುದಾನ್ ಸ್ವಸಹಾಯ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೊಲರ್‌ಶಿಪ್ ಲಾಭೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕುಮಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಘರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ನವ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಯಾ.
ರಗ್ತಾ ತಪಾಸಣ್ ಆನಿ ದೊಳ್ಯಾ ತಪಾಸಣ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್, ಸಮಾಜ್ ಸೇವಕ್ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚೆ ಮೆತೆರ‍್ಪಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಯಾ.
ಹ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಂಘಟನಾಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆಧಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮುಖೆಲಿ.
1990-1993 : ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್
1993-1994 : ಶ್ರೀ ಥೊಮಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
1994-1995 : ಶ್ರೀ ಸಾವೆರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
1995-1996 : ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
1996-1998 : ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಡಾಯಸ್
1998-2000 : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ರೈ
2000-2001 : ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲು ರೊಡ್ರಿಗಸ್
2001-2002 : ಶ್ರೀ ಹೆನ್ರಿ ಡಾಯಸ್
2002-2003 : ಶ್ರೀ ಪಾವ್ಲು ಪೀಟರ್ ಲೋಬೊ
2003-2006 : ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
2006-2007 : ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್
2007-2008 : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ರೈ
2008-2009 : ಶ್ರೀಮತಿ ಜೋಸ್ಪಿನ್ ಲೋಬೊ
2009-2011 : ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್
2011-2012 : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಾ ಪಿರೇರಾ
2012-2013 : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ
2013-2014 : ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್
2014-2016 : ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್)

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ

ಅತ್ಮೀಕ್ ನೀರ್ದೆಶಕ್ : ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ಡೆನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್
ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್
ನಿಯೋಜಿತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ನಜ್ರೆತ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾರಿಯಾ ಪಿರೇರಾ
ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ
ಸಹ-ಕಾರ‍್ಯದರ್ಶಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಲೀನಾ ನಜ್ರೆತ್
ಖಜನ್ದಾರ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ನಜ್ರೆತ&#3277
ಸಹ-ಖಜನ್ದಾರ್ : ಶ್ರೀ ಜೋಕಿಂ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಅಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಜೊಸ್ಪಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲತ್ಯೊ ಸಂಚಾಲಕ್ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾ
ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಾ ಲೋಬೊ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಮಿತಿಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಅಭಾರ್ ಮಾನ್
ಮೊಗಾಚಾ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಫಳಾದಿಕ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಭಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ದಿಯೆಸೆಜ್, ವಾರಾಡೊ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್.
ಜಾತ್-ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಘಟಕಾಚಾ ಎದೊಳ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ವಾವ್ರಾನ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂಚಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮಿ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ದರ್ಶನ್ "ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣಾಚಿ ಸಂಪೂರ‍್ಣ್ ಸಶಕ್ತ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ತತ್ವಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಸೌಹಾರ್ದ್ ಸಮಾಜ್" ಹಿಂ ಉಲ್ಲೇಕಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಆಮಿ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಅಶೆತಾಂವ್.
ಜನೆರ್ 17 ತಾರೀಕೆರ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ನಜ್ರೆತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರ‍ೀಮತಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ತಾಂವ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾಂ ವರ್ಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಅನಿಕೀ ವರ್ತ್ಯಾ ರಿತೀನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚೊ ಆಧಾರ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

Bookmark and Share