ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನಾಚಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಮೊಕ್ಳಿಕ್

By ByndoorchiZalak
ಮಂಗ್ಳುರ್: ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನ್ ಹಾಂಚಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಜೂನ್ 5 ತಾರೀಕೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲಿಂ.IMG_2133 (Copy)ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನ್ ಹಾಂಚಿ ಸಂಗೀತಾಚಿ ವೊಡ್, ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಯತನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ’ಆಶೆತಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆ’ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕೊವ್ಳಿ ಉಗಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಸಂಗೀತ್ ಕೊವ್ಳಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಸರ್ವ್ ಧಾ ಪೊದಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಾಳೆ ದೀವ್ನ್ ಸೊಭಯ್ಲ್ಯಾ.
ಡೊಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್ಗಿರಿ ಹಾಚಾ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ಸಂಗೀತಾನ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರಾನ್ ಪೊದ್ ಗಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟನಾಕ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನಾಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾಂ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಖ್ಯಾತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಗುರುಕಿರಣ್ ಹಾಣಿಂ ಪೊದ್ ಗಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆನಿ ಜೊನ್ಸನ್ ಹಾಂಚಾ ತಾಲೆಂತಾಕ್ ಪ್ರ‍ೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲಾಂ. ಹೇರ್ ಪೊದಾಂ ಪ್ರಜೋತ್ ಡೆಸಾ, ಹ್ಯಾಸ್ಟನ್ ರೊಡಿಗಸ್, ಜೊಶಲ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೊಯೆಲ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಅರುಣ್ ದಾಂತಿ, ಲವಿತಾ ಲೋಬೊ, ನೆಹಾಲ್ ತಾವ್ರೊ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹಾಂಚಾ ಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಕೊವ್ಳಿ ನೆಟಯ್ಲ್ಯಾ.
ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಆಡಿಯೋ ವಿಸುವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಾ ಆನಿ ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಾಧನಾಂನಿ ’ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಯ್’ ಕೊವ್ಳಿ ರೆಕೊರ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ಕೊವ್ಳೆಂತ್ಲಿ ಪೊದಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಆಯ್ಕಾತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಮನಾಂ ಖಂಡಿತ್ ದಾಧೊಸ್ ಜಾತಲಿಂ.IMG_2131 (Copy)IMG_2132 (Copy)

IMG_2149 (Copy)IMG_2148 (Copy)IMG_2142 (Copy)IMG_2143 (Copy)IMG_2135 (Copy)IMG_2141 (Copy)IMG_2140 (Copy)IMG_2134 (Copy)
IMG_2146 (Copy)
IMG_2147 (Copy)IMG_2136 (Copy)
IMG_2137 (Copy)
IMG_2138 (Copy)
IMG_2145 (Copy)

Bookmark and Share