ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಫಿಯೊನಾ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಸಾಧನ್

ಬೈಂದೂರ್: ಕು| ಫಿಯೊನಾ ಸ್ಟೆಫಿ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡುನ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೈಂದೂರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕೋಲೆಜೆಚಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಯೊನಾನ್ 557 (89.12%) ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಶ್ರೀ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾನ್ನಾ ಹಾಂಚಿ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಾಧನಾಕ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೊ ಬರ್ಪೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಸ್ತಾ ಮುಕಾರ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಂತ್ Commerce ವಿಭಾಗ್ ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ C.A. ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಫಿಯೊನಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಫಿಯೊನಾ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

Bookmark and Share