ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರ್ಣಾಚೆ ನಿಯಾಳ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 14 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮರಣಾಚೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂನಿ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೆ ಪಾಶಾಂವಾಚೆ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ.
ಸಕಾಳಿಂ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಕರುನ್ ಕಷ್ಟಾಂಂ ಮೊರ್ನಾಚೊ ನಿಯಾಳ್, ದೊನ್ಪಾರಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ದೆವಾಚಾ ಸಬ್ದಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾಹಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ, ಖುರ್ಸಾಕ್ ನಮಾನ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದಾಚೆ ಭಾಗ್ ಸಂಪವ್ನ್, ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ್ ಥರಾನ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡಿಚೆ ಫುಲಾಂನಿ ನೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯೆಂ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಆನಿ ದುಖೇಸ್ತ್ ಮಾಯೆಚೆ ಇಮಾಜ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ವ್ಹರುನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

Bookmark and Share