ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 13 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಸೊಮಿಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ ಆನಿ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ. ಬಾ| ಐವನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಜೆಜುನ್ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಶಿಸಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುವ್ನ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘಡಿತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್ 12 ಜಣಾಂಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಚೆ ರೀತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ.
ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ಪುರ್ಶಾವಾಂರ್ ವಿಶೆವಾಚಾ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

Bookmark and Share