ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?

[ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಚಂಚಲ್ ಮೊನಾಂತ್ ಗಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗಿರಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್, ಮೊರಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹೊ ಜಿನಸ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮೊನಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಜರ್ ಮನಿಸ್ ಹೊ ವಿಷಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ್ ಕರುನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ದವರುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೆ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಾವ್ತೆ ಕೊಣ್ಣಾ, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದುಖಾಂಕ್ ಮೂಳ್ ಹೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೆಂ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಅಶೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ]

ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?

ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಧರಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ತಾಂಕ್ತಾ ತರ್, ರಾವಾಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ಚಿಂತುನ್ ತುಮಿ, ಸಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ತಾಂಕಾಂಯಿ ಪಳೆತಾಂ, ಹಾಂಕಾಯಿ ಪಳೆತಾಂ
ಕುಟ್ಮಾಕ್‌ಯಿ ಪಳೆತಾಂ, ಸಮಾಜೆಕ್‍ಯಿ ಪಳೆತಾಂ
ಪಾಟ್ಲೆಂಯಿ ಪಳೆತಾಂ, ಮುಖ್ಲೆಯಿ ಪಳೆತಾಂ
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ದುಬ್ಳೆಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್
ಬರೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ವಾಯ್ಟ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್
ತುಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್, ತೆಂಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ತಶೆಂಯಿ ಘುಂವ್ತಾಂ, ಅಶೆಂಯಿ ಘುಂವ್ತಾ
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯಿ ಘುಂವ್ತಾ, ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್‍ಯಿ ಘುಂವ್ತಾ
ಘರಾಂತ್‍ಯಿ ಘುಂವ್ತಾ, ಸಮಾಜೆಂತ್‍ಯಿ ಘುಂವ್ತಾ
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ಕಿತ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವಾನಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವಾನಾ
ಕಿತ್ಲೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವಾನಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವಾನಾ
ಕಿತ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಪಾವಾನಾ, ಕಿತ್ಲೆಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಾವಾನಾ
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ತುಜೆಂ ತೆಂ ಹಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಯ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್
ತುಜೆಂ ತೆಂ ಕಾನ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್, ದೊಳೆ‍ಯಿ ನ್ಹಯ್
ತುಜಿ ತಿ ಜೀಬ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಪಾಂಯಿ ನ್ಹಯ್
ತುಜೆ ಸವೆಂಚ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್...?
ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಮೊರಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಧೊಸ್ಚಿ
ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ-ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ನಾಡ್ಚಿ
ಜೀವನಾಂತ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಕಿ ಉರ‍್ಚಿ
ತುಜೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್ತಾಂ...!
ನ್ಹಯ್‌ಗೀ ತುಜಿ
ಆಶಾ?- ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share