ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಮಳೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ’ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್

By ByndoorchiZalak, Pic by: Lawrence Fernandes, ByndoorchiZalak, 09 July 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬೈಂದೂರ್ ಘಟಕಾ ಥಾವ್ನ್ ’ಮಳೆ ನಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ’ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಕಶೆಂ ಆಡಾವ್ಯೆತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ರೀ ಜೋಸೆಫ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಹಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಉದಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆನಿ ಉರೊವ್ಣಿ ಕರ‍್ಯೆತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲೆಂ.bz001ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ತ್ರಾಸಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಸಿಂ ಹಾಣಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಿ ಪಿರೇರಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಇಗ್ನೇಶಿಯಸ್ ಲೋಬೊನ್ ಧನ್ಯಾವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.bz005

bz004

bz003

bz002

Bookmark and Share