ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 09 Apr 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಜೆಜುನ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನಿ ಜೆಜುಚಾ ಕಷ್ಟಾಂ-ಮೊರ್ನಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ(ರಾಮಾಚೊ)ಆಯ್ತಾರ್ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ.
ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಳಿಯೊ ಧರುನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೇವ್ನ್ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಕಥಾ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವ್ ನಿಯಾಳ್ ಕೆಲೆಂ.
ರಾಮಾಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಹರ್ಯೇಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಪರಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂನಿ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

Bookmark and Share