ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes, 08 Sep 2076

ಬೈಂದೂರ್: ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿನ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂನಿ ಏಕ್ ಕುಟಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್ ಕರುನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಬೆಳೆಂ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗಳ್ಸಿಯಾಂ... ಕಂತಾರಾ ಸವೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಹೊಗಳ್ಸಿಲೆಂ.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚೆ ಇಮಾಜ್ ಆನಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನವೆಂ ಫಳ್ ಘೇವ್ನ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ವಿಗಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ.
ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಕ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಬು ವಾಂಟ್ಲೆ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

bz021

bz022

bz023

bz024

bz025

bz026

bz027

bz028

bz029

bz030

bz031

bz032

bz033

bz034

bz035

bz036

bz037

bz038

bz039

bz040

bz041

bz042

bz043

bz044

bz045

bz046

bz047

bz048

bz049

bz050

bz051

bz052

bz053

bz054

bz055

bz056

bz057

bz058

bz059

bz060

bz061

Bookmark and Share