ಬಾಳ್ಪಣ್, ಫುಲಾಂಚೆ ಜೀವಿತ್ ಆನಿ ಮರ‍್ಯೆಚಿ ಜಲ್ಮಾಂ ಪರಭ್
[ಫುಲಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣನ್ ಕರುನ್ ಮೊಂತಿ ಮಾಯೆಕ್ ಭೆಟಂವ್ಕ್ ಫುಲಾಂಚಿ ತಲಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪರತ್ ಜಿವೆ ಕರುನ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಫುಲ್ ಫುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫುಲಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಸ್ವಾದ್, ರಂಗ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮನ್ ಫುಲಯ್ತಾ ತರೀ ಫುಲಾಚೆ ಜೀವೀತ್ ಸುರ್ಯೊ ಬುಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೆ ಜೀವಿತ್ ಸಂಪ್ತಾ... ಎಕ್ ಫುಲ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಜೀವಿತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ದಿವೊ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರಾಚೆ ಲೇಖನ್]

ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಎಕಾ ಝಡಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಆಂಕ್ರಿ ಫುಟೊವ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ ಬೊಂಗ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಸುಟೊವ್ನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ನಿರ್ಮೊಳ್ ಸುವಾಸ್ ವೊತ್ತಾನಾ ವ್ಹಳೊ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲೊನ್ ಪಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಪಿಸೊಳ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯೆಶಿ ಭುಲೊನ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನಿ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಸಂಗೀತ್ ಆನಂದಾನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ .ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ರಚ್ನೆ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಕರ್ಚಿ ತಿ ನಿಸ್ಕಳ್ ಫುಲಾಂ ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಪಾಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾಂ ಯಾಂ ಸುತಾಚ್ಯಾ ಗಾಂಟೀಯೆನಿ ವಿಣೊನ್ ಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾರಿಚ್ಯಾ ಕೇಸಾಕ್ ಸೊಬಾಯ್ ದಿವ್ನ್ ಥಂಯ್ ಯೀ ಸುವಾದ್ ಪ್ರಸಾರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್ ಝಡಾರಚ್ ಸೊಡಲ್ಲಿ ಫುಲಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಬಾವೊನ್ ಧರ್ನಿಚೆರ್ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಮೆಳೊನ್ ಸಾರ್ಯಾಕ್ ವೆಚೆ ತಾಂಚೆ ಅಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ತಾಂಕಾ ಚಡ್ ಆವ್ಕ್ ಲಾಬಾನಾ. ತರ್ ಯಿ ಎಕಾ ದೀಸಾಚೊ ಸಯ್ರೆ ಜಶೆ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ಸುವಾದ್ ವಾ ತಿ ರಂಗಾಳ್ ಸೊಭಾಯ್ ಹೆರಾಂಥಂಯ್ ವಾಂಟೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪೆಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಶೆನಾಸ್ತಾ ಧರ್ತೆರ್ ಅಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಒಪ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಫುಲಾಥಾವ್ನ್ ಅಮಿ ಶಿಕ್ಚೆ ಅಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ .ಹರ್ಯೆಕಾ ಫುಲಾಥಂಯ್ ಅಪಾಪ್ಲೊ ಸುವಾದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾದ್ವ್ವಾರಿ ಅವ್ವಲ್ ರೀತಿನಿ ಅವಲಂಬಿತ್ ಜಾವ್ ಆಸ್ತಾ ಖಂಚೆಯ್ ಎಕ್ ಫುಲ್ ಹಾತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಳ್ವೆರ್ ದವರ್ನ್ ಸುಗಂದ್ ಚಾಕ್ಚ್ಯಾ ಕುಡೀಂತ್ ಭೊಗ್ಚೊ ದೈವಿಕ್ ಅನುಭಯ್ ಫುಲಾಥಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ರಚ್ನೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಳಾನಾ . ಫುಲಾಂಚೊ ಸುವಾದ್ ಚಾಕ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಕ್ ಕೆಂದ್ರಿಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಡ್ನ್ ಧರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಫುಲಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾ .ಮೊತ್ ಆನಿಂ ಕುಡೀಕ್ ಮುದ್ ದಿತಾ ನವೊಂ ಬರ್ವಸೊ ಉದೆಸೊ ಕರ್ತಾ ಖಂಚೆಗಿ ಎಕ್ ದುಖ್ ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ರಾಟಾವಳಿಂತ್ಲ್ಯಾನಿ ಎಕಾ ಘಡೀಯೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ .ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ಶಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಳ್ಚೆ ಫುಲಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ,ಫುಲಾಕ್ ಆನಿಂ ಬಾಳ್ಪಣಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಆಸ್ತಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾ ತೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ವೆತಾತ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಸುವಾದ್ ಆನಿಂ ಬಾಳ್ಪಣಾಲಿ ಯಾದ್ ಪ್ರಥ್ವೆಕ್ ಮೊತಿಯಾಂ ಜಶೆ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ತಾತ್

ನಾಮ್ನೆಚೊ ಘಜಲ್ ಗಾವ್ಪಿ ಜಗ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಜಲಾಂತ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೆವಾ ಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಲಾಬೊನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಗಾಯ್ತಾ . "ಯೆ ದೌಲತ್ ಬಿ ಲೆಲೊ ಯೆ ಶೌರತ್ ಬಿ ಲೆಲೊ ಮಗರ್ ಮಗರ್ ಮುಜ್ಕೊ ಲೌಟಾದೊ ಬಚಪನ್ ಕಾ ಸಾವನ್ ವೊ ಕಾಗಜ್ ಕಿ ಕಶ್ಟೀ ವೊ ಬಾರಿಶ್ ಕಿ ಪಾನಿ" ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್. ಯೆ ದೌಲತ್ ಯಾ ಶೌರತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ವೊಡುನ್ ಗೆ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಳ್ಪಣ್ ಫಾಟಿ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಲಾಗಿ ಪರತ್ತಾ .... ಹೆಂ ಬಾಳ್ಪಣಚ್ ಅಶೆ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮತಿನಿಂ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಪೊಕ್ರಿ ಕರ್ನ್ಯೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಗಣ್ಣೆ ನಾಸ್ತಾ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆಂ .ಪಿಸೊಳ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಬಾತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕೊಲ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳೋ ಗಾದೊ ಬೊಂವುನ್ ಅಕ್ರೇಕ್ ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ದನಿಯಾಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ತ್ ಉಡೊನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಉಪ್ಯೊವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಜ್ ಶಾಂತ್ ಮತಿನಿ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಕುಡೀಂತ್ ಗಾಜ್ ಉಟಯ್ತಾತ್. ಆಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರಲ್ಲೊ ಫಾತೊರ್ ಚುಕೊನ್ ಜೆಮ್ಮಿ ಆಬಾಗೆಲೊ ನಾಳೊ ಲಾಗಲ್ಲೊ , ದೊನ್ಪಾರಾ ಬಾರಾಂ ಕೊಶಾ ಅಮಾಯ್ ನಿದಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಾಚೆ ಮೊಡ್ಲ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭ್ಯಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಬೊಲ್ ಮಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಕ್ ತಿ ನಿದಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚೊ ಕಾಂಚ್ ಫುಟಯ್ಲೊ .ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಜ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಂತ್ ತಸ್ವಿರೆ ಬರಿ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ದೀಸ್ ಆಜ್ ಕೇವಲ್ ಯಾದ್ ಮಾತ್ರ್.ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಕಾ ಬಾಳ್ಪಣ್ ಲಾಬ್ಚೆ ಥೊಡಿಚ್ ವರ್ಸಾ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮತಿಚಿ ಬೂದ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ತೊ ಲಾನ್ಪಣಾಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಲಕ್ಶಣಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಎಕ್ ಬ್ರೋಡ್ಮಿನ್ಡೆಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ -ಪೆಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ವ್ಯೆವಹರ್ಸಿತಾ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊಣೆಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾಸ್ತಾ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಥಾವ್ನ್ ದೀಸಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಪುಣ್ ಯೀ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕಚ್ಯಾ ದೀಸಾಚೆ ಆಲ್ಬುಮ್ ಉಗಡ್ನ್ ತೊ ಯಾದ್ ನಿಯಾಳ್ತಾ ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತೆ ಚಿಂತುನ್ ಮತಿಂತಚ್ ಖಿನ್ನ್ ಜಾತಾ ...


ಬಾಳ್ಪಣ್ ಬೊವ್ ಮಜೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆಂ . ಸಪ್ಟೆಂಬರಾಚೊ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಮತಿನಿ ದಾಂವ್ಚೊ ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಪಾಚ್ವ್ಯಾಝಡಾಂಚೊ ವೊಡ್ತಾ ಹಿತ್ಲಾಂಚೊ. ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ ಟಣ್ ಟಣ್ ಬೆಲ್ಲ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪುರ್ಸೊತ್ ನಾಂ ಘರಾಂ ತೆವ್ಶಿ ಪಾಂಯ್ ಖಿಣಾನಿ ದಾಂವ್ತಾಲೆ ಟಿಚೆರಿನ್ ಕರೊಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಲಾ ಮನೆಕೆಲಸಾಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೆ ಪೊತೆ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಉಡೊವ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಸಿಜೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಮಾಯ್ಚಿ ಹುನೊನಿ ಚಾಯ್ ಎಕಾಚ್ ಘೊಂಟಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಬೊಂಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆಕ್ ಆಮ್ಚೆ ಸೈನ್ ವೆತಾಲೆ.ಹೊ ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚೊ ಮಯ್ನೊ ಪಾವ್ಸುಳೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಪಾಚ್ವೊ ಶ್ರಂಗಾರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಉಟೋನ್ ಮಾರ್ತಾ ಪ್ರಥ್ವೆಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾ ಸವೆಂ ಫುಲಾಂಚೊ ಮೇಳ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ .ಪುಣ್ ಮರ್ಯೆಚೊ ಜಲ್ಮಾ ಮಯ್ನೊ ಹೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಝಡಾಚ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾನಿ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ಸೊಬ್ಚೆ ಬೊಂಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಮರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಸೊಬೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆಚ್ಯಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಹೆಂ ಬೊಂಗೆ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಕ್ ಶುದ್ದ್ ಧಾರಿಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ವೊಂಯ್ಚೆರ್ ಥಾಪುನ್ ದಾಟ್ ವಾಡೋನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ್ಲ್ಯಾನಿ ಫುಲಾಂಚಿ ಝಡಾಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಥಂಯಿ ಬೊಂಗೆ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್.ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟೀ ಬೊಂಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ.ಆಶೆಕ್ ಬಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಪಾಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕರುನ್ ಆಮಿಂ ಭಾಲ್ಯಾಂತ್ ಗುಸ್ತೆಲ್ಯಾವ್ ಬೊಂಗೆ ಸೊದ್ತಾ ಸೊದ್ತಾ ಥೊಟ್ಯಾನಿ ಬರ್ಪೊರ್ ಬರೊನ್ ವೆತಾಲೆ; ಭರಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರಾಗಾಯೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಬಾಯ್ರ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾ ಬಿತರ್ ಬಸೊನ್ ಜೊರಾನ್ ರಡಲ್ಲೆ ಸಂದರ್ಬಿ ಆಸಾತ್ .ಪುಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾರೊ ರಾಕೊನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಸೈನ್ ಕಾಳ್ಕಾಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಎಕೆಕ್ಲೊಚ್ ಕರ್ನ್ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾನಾ .ಹಾಂವ್ ಎಕೊಡೊ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಾಟೊ ಸೊದ್ತಾಲೊ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಯೀ ಕಾಂಟ್ಯಾ ಖುಂಟ್ಯಾನಿ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಬಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಬಾಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿ ಪುಣ್ ಭಾಯ್ರ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಬೊಸಾಕ್ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಬಾಂದಲ್ಲೊ ಥೊಟೊ ಬಾಲ್ಯಾಬಿತರಚ್ ಉರ್ತಾಲೊ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಲ್ಯಾಭಾಯ್ರ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಬೊಂಗೆ ನಾಸ್ತಾ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನಿ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ. ಕಾಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾರಿಕ್ ಆಡಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಚಿ ರುಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟೀ ರುಚ್ಲ್ಯಾತ್ .ಪುಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸಾ ಸಕಾಳಿ ವೆಗ್ಗಿ ಉಟೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೈನ್ಯಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಾವ್ ಯಾ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪುಸ್ಲೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಫುಲಲ್ಲಿ ಫುಲಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲಿ.


ಸಗ್ಳೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಎಕ್ ವೊರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೀಸಾ ಟಿಚೆರಿನ್ ದಿಲ್ಯ್ಯಾ ಮನೆಕೆಲಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾಲೊ ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆ ಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ಒಪ್ಪಂದಾಕ್ ವೆಚೆ ಆಸಲ್ಲೆ ,ಆಮ್ಗೆರ್ ಇಲ್ಲೆ ಚುರುಕ್ ಮತಿಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾ . ತೆಂ ಕಶೆಯೀ ಮನೆಕೆಲಸ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಲೆ ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಂಪೊರ್ಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬಾಬಾನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಆಮ್ಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ಲೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾವ್ಯೊ ಪಾಂಚ್ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ತಾಕಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉರಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಮುಕಾರ್ ಒಪ್ಪಂದ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ ,ತಾಂತುನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ೨೫ ಚಾಕ್ಲೆಂತ್ ೫ ಚಾಕ್ಲಿ ತಾಕಾ ದಿತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉರಾನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಉರಲ್ಲಿ ಪಂದ್ರಾ ತೆಗಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ವೆತಾಲ್ಯೊ . ತಾಣಿಂ ಕುರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಕರ್ನ್ ಚಾಕ್ಲ್ಯೊ ಚಾಬ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಪ್ಪ್ಯಾ ತೊಂಡಾನ್ ತಾಂಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೊಸ್ತಾಲೊ ಕಶೆಯಿ ೫ ಚಾಕ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಒಪ್ಪಂದಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಮನೆಕೆಲಸ ಬಾಯ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಸಂಪಯ್ತಾಲೆ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಫುಲಾಂಚ್ಯೊ ಬೊಶಿಯೊ ಪುರ್ಶಾವಾಂಕ್ ವೆಚೆ ಬರಿ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಲ್ಯೊ.ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಫಾಟಿರ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಗಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆಚಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ಗಾಂವ್ಚೆ ತಾರ್ ಲಾಗಾನಾತಲ್ಲೆ ತಾಂಬ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಆನಿಂ ಕಿಚಡ್ ಉದ್ಕಾನಿಂ ಬರ್ಲಲೆ ಫೊಂಡ್ ಆಮ್ಕಾ ಯೆಂವ್ಕೊಂಡಾಚಿ ವಾಟ್ ಅಶಿಯ್ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಿವೆಂ ದ್ರಶ್ಟಾಂತ್ ತೆಂ ,ಕಶೆಯ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ಫುಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ಲಿ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ದಾಂ ಬಾರಾ ಫೊಂಡ್ ಉಡೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಆಮ್ಚೆ ಯೆವ್ಕೊಂಡಾಚೆ ಪಯ್ಣ್ ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಸಂಪ್ತಾಲೆ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾನಿಂ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ವಾಟ್ಲ್ಯೊ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಸೊಬ್ತಾಲ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತೊಟಾಂ ಬಾಟಾನಿಂ ಫುಲೊನ್ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಮೊಂ ಜಾವ್ನ್ ಮರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಬೊಂವಾರಿಂ ಸೊಬ್ಚೆಂ ವರ್ತೆಭಾಗ್ ತ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೆ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ದೆವಾಚಿ ಅವ್ಯೆಕ್ತ್ ರಚನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲಾಬಾನಾ.ಮಿಸಾಂ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ನೀಟ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಶಿಯೆನಿಂ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ ಮಿಸ್ ಸಂಪ್ತಾ ವರೆಗ್ ಖಂಯ್ ಬೊಶಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೈಂ ಆಮ್ಚೆ , ಮಿಸ್ ಸಂಪಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾವೊನ್ ವಚೊನ್ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಮರ್ಯೆಕ್ ಫುಲಾಂ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾಂ ಖಂಚೆಯ್ ಎಕ್ ಉಂಚಿ ಫುಲ್ ಘಾಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮರ್ಯೆಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುನ್ ವಯ್ರ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿ ಥೊಡಿಫುಲಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ಸೊಬ್ತಾಲಿ.ಆನಿಂ ಥೊಡಿ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾಂ ಗಶ್ಟೋನ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾಲಿ ಪುಣ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಖಂಚಾಗೀ ಎಕಾ ಚಲಿಯೇನ್ ಸಾರೊಣೆನ್ ಎಕ್ಟಾವ್ನ್ ಮಾಡಾಂಕ್ ಒತ್ತಾನಾ ಸಾರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚೆ ತಾಂಚೆ ಎಕಾ ದಿಸಾಚೆ ಜೀವಿತ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಪ್ರತ್ವೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ರಚ್ನೆಚೆ ವ್ಹಡ್ ದುರಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ....

- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share