ಮರ‍್ಯೆ ಆಮ್ಚೆ ಮೊಗಾಳಿ ಮಾಯೆ

ಮರ‍್ಯೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಮೊಗಾಳಿ ಮಾಯೆ

ಮರ‍್ಯೆ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮೊಗಾಳಿ ಮಾಯೆ
ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕರ್ ತುಜಾ ಜಲ್ಮಾಂ ದಿಸಾ
ಭುರ್ಗಿಂ ತುಜಿ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂವ್
ಪುಲಾಂ ಉಡವ್ನ್ ನಮಾನ್ ಕರ್ತಾಂವ್
ಪಳೆಂ ತುಜಿ ಹಾಸ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಉರ್ಬೆನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್

ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲಿಂ ಸಾಯ್ಭಿಣ್ ಮಾಂಯ್ ತುಂ
ತಜೆಂ ಸರ್ಶಿಂ ಮೊಗಾನ್ ಯೆತಾಂವ್
ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ತುಂ ಭರ್ಲಾಯ್
ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಥ್ವೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲಾಯ್
ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆತಲೊ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್

ತುಜಾ ಮಾನಾಕ್ ಗಾಯ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ಕೀರ್ತನ್
ಹಾತಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚೊ ದಾಲಿಯೊ
ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ತಾತ್ ಗುಲೊಬಾಂಚೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ
ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಶಿಂವ್ತಿ, ಅಬೊಲಿ, ಮೊಗ್ರ್ಯಾ ಕಳ್ಯಾಚೆ ಝಲೆಂ

ಚಿಂತ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ತುಜಾ ಜಲ್ಮಾಂ ದಿಸಾ ಕಿತೆಂ ಕಾಣಿಕ್ ದಿಂವ್
ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಮೊನಾಂ ನಿತಳ್ ಕರುನ್ ತೆಂಚ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ದಿತಾಂವ್
ಕಾಕುಳ್ತ್ ದಾಕಯ್ ಮರ‍್ಯೆ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಜಾತಚ್ ವ್ಹರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ಗಾರ್
ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಫುಲಾಂ ತುಜಾ ಚರಣಿಂ.


ರೊರೀಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

Bookmark and Share