ಅಬಲ್ ಮುಕುಟ್


[ಸ್ತ್ರ‍ೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ವಿಷಯಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಸ್ತ್ರ‍ೀಯೆಕ್ ಸುಟ್ಕೆಚೆ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರೀ, ತಿಚೆ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಥೊಡಿಂ ತಿ ಅಬಲ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿರಸ್ಕರಿತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಆನಿ ಜುಲುಮ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ದಿರ್ವೆಂ ಪತ್ರಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅನಿಲಾಚಿ ಕವಿತಾ]


ಅಬಲ್ ಮುಕುಟ್

ಹಾಂವೆ ಮಾಣ್ಸುಗ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ
ಕುಡಿಂತ್ ಆಂಗಭರ್ನ್ ರೆಂವ್ಡಾಯ್‍ಲ್ಲಿ
ಉದೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಭೆಂಕ್ರಿ
ಸುಟ್ಕೆಚಿ ಆಂಕ್ರಿ
ಘುಟಾನ್‌ಚ್ ಪಿಸ್ಡೊನ್ ವೆತಾಲಿ
ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ಬೊರಿತ್ಲ್ಯಾಂನ್ ವೆಗ್ಳಲ್ಲಿ
ಸ್ವರೂಪಿ ರಗ್ತಾಮಾಸಾಚಿ ಕೂಡ್ ಹಿ
ಪುಣ್ ಮಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೊ
ಅಬಲ್ಪಣಾಚೊ ಸೈಂಭಿಕ್ ಮುಕುಟ್
ಜಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ
ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಂನಿ ತಿರಸ್ಕರಿತ್ ಕೂಡ್ ಪಳೇವ್ನ್
ಸಾರ್ಕೆಚ್ ಬಾಗಯ್ತಾ, ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲೊಳಯ್ತಾ
ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಅಂತ್ರಳಾರ್
ಸಕ್ತೆನ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಗೀದಾಂಚ್ಯಾ
ನಾಗ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ್ ವಿಣ್ಗೊನ್ ದೆಕ್ತಾನಾ
ನಶೆಚ್ಯಾ ಬೊಂಚ್ಯೆನ್ ಬೊಂಚೊವ್ನ್
ಭಿತರ‍್ಲೊ ಅಮಾನತೆಚೊ ಮಾನ್
ಫಾಪ್ಸುನ್, ಧೊಂಕ್ಸುನ್, ಚೀಂವುನ್, ಫಾರುನ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಕುಡಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ಕಳಂಕೀ ಪಾಕಾಂ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಸಾತ್
ಭ್ರಷ್ಟ್ ಉಶ್ಟ್ಯಾನ್ ಭಿಜ್‌ಲ್ಲೊ
ಪುಲ್ಗತ್ರ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಂವ್ಚೊ ಅತ್ಮೊ
ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಸಾಂಕ್ಳ್ಯಾನಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ
ತ್ಯಾ ಅಬಲ್ ಕುಡಿಚ್ಯಾಕೀ ಸ್ವತಂತ್ರ್...

- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share