ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 07 May 2017
ಬೈಂದೂರ್: ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಬಲಿದಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇ 7 ತಾರೀಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ತಲ್ಲೂರ್ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸಿಸ್ಸಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಜೊನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ.
ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಲೊಕಾನ್ ವ್ಹಡಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟವ್ನ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೇವ್ನ್, ಖುರ್ಸಾಕ್ ಆರಾಧಾನ್ ಕರುನ್ ರೆಲಿಕೆಚಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ.
ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ರು. ಧಾ ಲಾಕ್ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ರು. ಪಾಂಚ್ ಲಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಅನುದಾನ್ ಫಾವೊ ಕರುನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಸಹಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಆನಿ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಲಾರ್ ವಿಜ್ ದಿವ್ಯಾಂಚಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಡಿಪಿ ಸದಸ್ಯ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.bz001

bz002

bz003

bz004

bz005

bz006

bz007

bz008

bz009

bz010

bz011

bz012

bz013

bz014

bz015

bz016

bz017

bz018

bz019

bz020

Bookmark and Share