ಫೇಸ್ ಬೂಕ್ ಯುಗ್

[ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಪ್ರಸರಣ್ ವಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೆ ಮುಳಾವೆಂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಆಜ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತನಾ, ಹ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಖೊಟೆಂ ಭರ್ಸೊನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್, ಸಭಾರಾಂಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ದುರಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರಾಚೆ ಲೇಖನ್]

ಹಳೇಯುಗ್, ಕಲಿಯುಗ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾತ್, ಆತಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆನಿ ಮುಕಾರಿಕ್ ಚಾಲು ಆಸ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಯುಗ್ ಹ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ನವಾಲಾಂಚ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಹೊ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಬೂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಹಜಾರ್ ರಾಟಾವಳೆಂತ್ ಥಕ್ಲಲೊ ಎಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿ ಹರ್ಶೆಚಿ ಪುರಾಸಣ್ ಆನಿಂ ರಾಟಾವಳಿ ವಿಸ್ರೊಂಕ್. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗಣಕಾರ್ (laptop) ಹೊ ಬೂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ತರ್ ದೀಸಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಹ್ಯಾ ಬೂಕಾಂಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಅನ್ಯೆಕ್ ವೋರ್ ಚಡ್ ಬಸ್ಲೊ ತರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಚೆಡುಂ ಸೊದೊನ್ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಉರ್ಡೊಂಚಿ ಭಾವನಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಂಕು ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಉಬ್ಜೊನ್ ಸಯ್ರಿಕ್ ಕರಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಬುಕಾಕ್ ಆಸಾಂ. 2004 ಫೆಬ್ರೆರ್ 04 ತಾರೀಕೆರ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಚಿ ಜಲ್ಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕೆರ್ಬರ್ಗ್ ಹಾವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾಂ ಜಾತಾ. ಸುರ್ವೆರ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆ ಸದಸ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕೇವಲ್ ಹಾವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಬುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ತೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಾಗ್ಸ್ಶಿಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿನಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ವಿಸ್ತಾರ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಸಗ್ಳೋ ಸಂಸಾರ್ ಹಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲಾಗಿ ತಿತ್ಲ್ಯೊಚ್ ವಿವಾದಾಚ್ಯೊ ಕಾಳಿ ಖಥಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಧವ್ಯಾ ಒಣ್ದಿನಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಆನಿಂ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಥರಾನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಚೊ ಪ್ರಬಾವ್ ವಿಕಾಳ್ ರಿತಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಬಾರ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾನಿ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆತಾಯಿಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾತ್. ಸೈರಿಯಾ, ಚೀನಾ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಇರಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾಥಾವ್ನ್ ಹೊ ಸಂಪೊರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವೀರೊಧ್ ಆಯ್ಲಾ ತರ್‌ಯಿ ಹೊ ಬುಕ್ ದಾಂಪಿನಾಸ್ತಾ ಹಾಚಿ ಪಾನಾಂ ನಿರಂತರ್ ಪರ್ತೊನ್ ಅಸಾತ್.

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಯುವ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಂಚೆ ಮೊನ್ ಚಂಚಳ್ಚಿ ತಸಲಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಹುಃಶ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಂಗಣಕಾ (laptop) ಥಾವ್ನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಚೆ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಫೆಸ್ಬುಕ್‌ಚ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾಂ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟೀ ಲಾಗ್ಚಿ ಹಿಂ ತಲಬ್ ಸೊಡಂವ್ಚಿ ಕಶ್ಟ್. ತ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಚಾಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಗುಸು ಗುಸು ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಕೇವಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್‌ಶಿಪಾಚೊ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಅರಂಬ್ ಜಾತಾ ತರಿ ಹಿಂ ಸಳಾವಳ್ ಚಡ್ತಾಂ ಚಡ್ತಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ ತರೀ ಅಕೇರಿಕ್ ವೇಳ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಮೊಗ್ ಅನ್ಯೈತಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹಳ್ಶಿಕ್ ತಡಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ತೆಂಕ್ತಾಂ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಕ್ ಬಂದ್ ಕುಡಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಚ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಕಿತ್ಲೆಶೆಂ ವಿಷಯ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಗುಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಹೆಂ ಅಮಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಉಗ್ತೆಂ ಸತ್ ತ್ಯೊ, ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ತರ್ನ್ಯೊ ಕುಡಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಪವಿತ್ರ್ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಸಾಂಡುನ್ ಆಸಾತ್.

ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಜಗವ್ನ್ ಪೂಜಾ ಕರ್ಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ವಾವ್ರಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಪರ್ಗವಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಗಾವಾಂಕ್ ರಜೆರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಇಷ್ಟ್ ದೊನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಅತುರಾಯೆಚ್ಯಾ ಭೆಟೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ಕಾಗದ್, ತಶೆಂಚ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಜಿವೊ ದವ್ರುಂಕ್ ತ್ಯಾ ಟಪಾಲಾಂಚೆ ಸಾಧನ್ ಹ್ಯಾ ದೀಸಾಂನಿ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂನಿ ಯಾ ಆರ್ಕುಟಾನಿ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಏಕಾ ಸೆಕುಂಡಾ ಭಿತರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಇತಿಹಾಸ್ ಪಾಳಾಂ ಮುಳಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್. ಅಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಅನಾಮಿಕ್ ಇಷ್ಟಾಂಕಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಟಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚಿ ತಾಣಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹರ್ಶೆಚೆ ಖಾಣ್ ಜಶೆ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಸಕಾಳಿ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾನಿ ದೆವಾಕ್ ಭೆಟವ್ಣೆಚಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಒಣ್ದ್ಯಾನಿ ಅಮ್ಚೊ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ. ಫೆಸ್ಬುಕಾಕ್ ಆನಿಂ ತರ್ನ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಫುಲ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತದ್. ಇಮೈಲ್ ಆನಿ ಮೆಸೆಜಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯೊ ಹೆಂ ಏ- ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಒಣ್ದ್ಯೊ ಉಬೆಂ ಕರ್ಚೆ ಪಂಚಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಕ್ ಸಲಿಸ್ ರೀತಿನ್ ಆಯ್ಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾಂ ತಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಎಕಾಮೆಕಾಂ ಹೊಂದ್ವಾನಾಸ್ತಾ ಹ್ಯೊ ಒಣ್ದ್ಯೊ ಫುಟೊನ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಂಗಡ್ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ವಿಷಯ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಜಾತಾತ್.

ಹರ್ಶೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಘಡ್ಚೆ ವಿಷಯ್ ಅಶೆಂ ಬಹಿರಂಗ್ ರೀತಿನ್ ಸಂಸಾರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಬಾದಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮಾಲಿನಿ ವರ್ಮಾಚಿ ಪ್ರಕರಣಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾ ಸಂಗಿ ಎಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ಮಾಲಿನಿ. ಎಕ್ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮೊಗ್ ತುಟಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾ ವಿಶಿಂ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವಾಚೆರ್ ಆಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾ. ಹೊ ವಿಷಯ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾ ಪ್ರೆಮಿಕ್ ಕಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲೊ ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಖಾತೊ ತುರ್ತಾನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ 22 ವರ್ಸಾ ಪೊಸುನ್ ಮಾಲಿನಿಚ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳಲ್ಲೆ ಕಿತೆಂ ???..ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ಚೆ ಖೊಟೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ???... ಅಸಲೆಂ ಸಭಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಫೆಸ್ಬುಕಾನಿಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾ... ಅಸಲೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಯೆತಾನಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾಸ್ತಾ ಮನೊಬಲ್ ಕುಗ್ವೊನ್ ಜಿವ್ಗಾತಾಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಮಾಲಿನಿ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ತರ್‌ಯಿ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಎಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಖೆಳ್ ಜಸೊ ಖೆಳೊನ್ ಮೊನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಜೊಡುನ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ತೊ ಫೆಸ್ಬುಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮೊಡುನ್ ವೆತಾತ್. ಹಾಚೊ ಅಂತ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜವಾಬ್‌ಚ್ ನಾ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಕ್ ಭರ್ವಸೊನ್ ಹೊ ಬೂಕ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲೆ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಶೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಗ್ಡ್ ಚಲಿಯೆಚಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ಕಥಾ ಹಿ...

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಚೆಚ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚಿ ಪಾವ್ಲಿನ್‌ಬಾಯ್ ಆಪುಟ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಧುವ್ ರೊಡ್ ರುಜಾರಿಯೊ ಆನಿಂ ಲೊವ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಬಾಯೆಚಿ ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ನಾಂವ್ ಇಲ್ಲೆ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಹಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಾಂವಾನಿ ಲೊಕಾನಿಂ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ಎಕ್ ಇತಿಹಾಸ್‌ಚ್ ಆಸಾ ತೊಚ್ ಮೊಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆಯ್ಕಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೋನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜೊಡೆಂ ಖಂಯ್ ಹೆಂ ರುಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿಂ ಲಿಲ್ಲಿ ಮೌಶಿ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿಂ ಅಂತರ್ಜಾಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎನ್ ವೈಟ್ ಕಾಳಾರ್ ಹಾಂಚಿ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ ನೊಟಿ (naughty) ನಯನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಹುಂಬ್ಲ್ಯೊ ಚರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಮೊಗ್ ಉಬ್ಜೊಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಉಜೊ ಸಿಜ್ಚೆ ಬರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿ ವ್ಹೊಣಾಚಿ ಕಾಡ್ತಾರಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧರುನ್ ಘಾಟಾರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಂಯ್... ಪುಣ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಮೌಶೆನ್ ರುಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಅಪ್ಣಾಚೆ ಕಾಲ್ ಕೆಜಿ ಕಾಳಿಜ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ ತೆಂ ಸಭಾರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಮೌಶೆಕ್ ಪಳೇತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಕಾತ್ಕುಲ್ಯಾಂಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾತಲೊ ಖಂಯ್. ಅಶೆಂ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಮೋಗ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ’ಲೊವ್ ಲಿಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್. ಆಮ್ಚೊ ರುಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪು ವೃತ್ತೆನ್ ರೊಲರ್ ಡ್ರೈವರ್ ತಾಚೆ ರೊಡ್ ರೊಲರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಧಾಂವ್ಲಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ರೊಡ್ ರುಜಾರಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿ ಫೆಮಸ್ ಜಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಹೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚೊ ನಾಂವಾಚೊ ಪುರಾಣ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ನಾಂವಾನಿ ಕಸ್ಲಿ ಬಡಾಯ್ ಕಸ್ಲಿ ಜಡಾಯ್.

ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಜಡಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆಂ ಥಂಯ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಧುವ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಜಿವಾಂತ್ ದಡಂಗ್ ತರಿ ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಲಕ್ಶಣ್ ಉಟೊನ್ ಫುಲ್ತಾಲೆಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಹೆಂ ತರ್ನೆ ಮಾಣ್ಕುಲೆ ಸುಮಾರ್ 22 ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್ಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಶಿಕೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಹಸ್ತೆಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಚೊ ಜೀವ್ ತೊ ಇಸ್ಕಾಲಾನಿ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಮುಕಾರ್. ಅಪ್ಲೊ ಹಸ್ತಿ ಜೀವ್ ಘೆವ್ನ್ ದಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿನಾಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ100 ಮಿಟರ್ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ತಿಸ್ರೆ ಸ್ಥಾನ್ ಖಾಯಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ದಾಂ ಭಾರಾಂ ಮೆಡೆಲಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ತಿಂ ಮೆಡಲಾಂ ಘರಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ರುಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆ ಸಾಹಸಾಕ್ ಮೆಚ್ವೊನ್ ತೊ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಇನಾಮ್ ಕಾಡುನ್ ದಿತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಧಾವ್ಣೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ರುಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಚೆ ಮೆಡಲ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೆವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಿ ಮುಕಾರ್ ಅಳೇರೆ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೋಡ್ ರುಜಾರಿಚಿ ಪಳೇರೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಚೆ ಸಾಹಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಪ್ಲ್ಯೊ ಮಿಶಿಯೊ ಸಾರವ್ನ್ ಗತ್ತ್ ದಾಕಯ್ತಲೊ ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಫುಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಜಾರಿನ್ ಪಾವ್ಲಿನಾಕ್ ವಿಚಾರ್ ಪುತಾಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಕಾಡೊನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಲಿನಾನ್ ಪಪ್ಪಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ಕಾಡೊನ್ ದಿಂ ನೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಆಶೆಲ್ಲೆ ತೆಂ ತಿಕಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾಡೊನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಭಾಸವ್ಣಿಯೀ ರುಜಾರಿನ್ ದಿಲಿಂ ಅನಿಂ ತೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಸೊಬ್ಲೆ ...

ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಲಾಯ್ಭೊಯ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿನಾಕ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸಯ್ತಾನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕೊಂಪ್ಯುಟರ್ ಕ್ಲಾಶಿಥಾವ್ನ್ ಶಿಕೊನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಕಳ್ತಾಲೆ. ಅಶೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುರಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನಾಚಿ ಮೊತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬುರಾಕ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲಿ. ಹ್ಯಾ ಜಾಳಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂತ್ ರಿಗ್ಚೆ ಚಡ್ ಕಶ್ಟ್ ನ್ಹಂಯ್. ಅಶೆಂ ಪಾವ್ಲಿನಾಕಿ ಫೆಸ್ಬುಕಾಚಿ ಝಳಕ್ ಥಂಯ್ ತುರಂತ್ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಬ್ಯಾಂಕಾನಿ ಎಕ್ ಖಾತೊ ಸಾಂಬಾಳುಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೆ ಹಾಂಗಾ ದಾಂ ಭಾರಾಂ ಖಾತೆಂ ಏಕೆಕ್ಲೆಚ್ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಏಕಾಂಗಿಪಣಾಕ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಕ್ ಅಶೆವ್ನ್ ತುಟ್ಚೆ ಅಮುಲ್ಯ್ ಸಂಬಂಧ್ ಡ್ರಗ್ಸಾಚ್ಯಾಕಿ ಮಿರ್ವೊನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಮನೊಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಸದಾಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಹೊ ಖಾತೊ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಬರ್ಯಾಯಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾತ್ ತರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಕ್ ವೇಳ್ ವಿಬಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿನಾನಿ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ದರ್ಮಾರ್ಥ್ ಎಕ್ ಖಾತೊ ಉಗ್ತೊ ಕೆಲ್ಲೊಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಒಣ್ದಿರ್ ಎಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಫೊಟೊ ಬಸಯ್ಲೊ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾಚಾ ಕೆಮಾರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಲಾಕ್ ತಿಚೊ ಜಿವ್ ಕವರ್ ಕರಿನಾತಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಪೌಂಡರ್ ಗಷ್ಟುನ್ ತಿಣೆಂ ಎಕ್ ಹಾಲ್ಫ್ ಸೈಜಿಚೊ ಫೊಟೋ ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಪೈಲಾಕ್ ಚಿಡ್ಕಿಲೊ. ಘಾಲ್ನ್ ಎಕ್ ಸೆಕುಂಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್ ಪಂದ್ರಾ ಲೈಕ್ ಆನೀಂ ಪಾಂಚ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಝಾಲಾಂತ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಕಲ್ಲೆ ಪಿಡೆಂ ಆನಿ ನಾರ್ಲ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಡಬಾ-ಡಾಬಾ ಕರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಫೊಟ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಪೊಡ್ಲಿಚ್ ದೋನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವ್ಲಿನಾಕ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪಾ ಸಮೇತ್ ಶೀದಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಬೊಂವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ತಸಲಿಂ ಎಕ್ಲೊ “owww baby what a figure u have”, ಮ್ಹಣಾಲೊ ತರ್ ಅನ್ಯೆಕ್ ಮಾನಾಯ್ “direct propose” ತಾಚೆ “hey will u marry me” ಮ್ಹಣೊನ್ ಥಂಯ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ದೊಗಿಂ ಬಾಬ್ ತಿಚಿ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಕುಡ್ ಪಳೇತ್ ತರ್ ಹೆಂ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಪಡ್ಚೆ ಸೊಡ್ನ್ ಸಗ್ಳೀ ಭುಂಯ್ ಹಾಂಚೆರ್ ಪಡಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾಯ್ತ್.

ಅರ್ದ್ಯಾ ವೊರಾಂ ಬಿತರ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಫೊಟ್ಯಾಕ್ 150 ಲೈಕ್ಸ್ ಆನೀಂ 50 ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ಎಕಾಂ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ಅವ್ವಲ್ ಜಶೆ ಯೆವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಆಜ್ಕಾಲ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾರ್ ಹಸ್ತಿಚೆ ಆನಿ ಮಾಜ್ರಾಚೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಕಳನಾಸ್ತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ಉಸಳ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಪೂಜಾ ಕರ್ಚೆ ಥೊಡೆಂ ಭಟ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಲಿನಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾರ್ ಚಡ್ ಆನಿಂ ಚಡ್ ಮಾನ್ ಚಡ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಒಳ್ಕಾನಾಸ್ತಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲೆ ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವೆತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆಂ ಚುರ್ಚುರ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ರಿಗಲ್ಲಿ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಂ ಪಂದ್ರಾ ಸೈರಿಕ್ಯೊ ಯೆವ್ನ್ ಎಕ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಿಂ. ಅಶೆಂ ತುರಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನಾನ್ ಎಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಚಾ ಕುಂವರಾಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬುಕಾಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸೊದ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಕುಂವರ್ ರಾಯ್ ಸೊದ್ತಾ ಸೊದ್ತಾ ತೆಣೆಂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಕರಿನಾ, ರಾಣಿ ಆಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ .... ಕೋಣ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಂಯ್ಚೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಾಮ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಆಚಾರಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಇಷ್ಟಾಗತೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಅಶೆಚ್ಯಾ ಪೊತಿಯೆಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಹಾಯ್ ಫಾಯ್ ಅಶಾ Add ಜಾಲ್ಲಿ ತಿಚ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಶಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆ‌ಗೀ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟೊಪ್ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಗೆಂವ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಕಿ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚೊ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಬಟನ್ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್ ಸೊಬ್ತಾಲೊ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಜೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಜೆವ್ಲೆ ಜಿರೊಂಕ್ ನಾಸ್ತಾ ಟೊಯ್ಲೆಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಸ್ಟೆಟಸ್ ಅಶೆ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿತಾ ತೆಂ ಬ್ರೆಕಿಂಗ್ ನಿವ್ಸ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಯ್ತಾಲೆ. ಪೋರ್ ಡಬ್ಬ್ ಕರ್ನ್ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಪಡಲ್ಲೊ ಖಂಯ್ ತೆಂಯ್ ತಾಣೇ ಆಪ್ಡೇಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆತ್ತಾ ಎಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಪಡ್ಲೊ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದಾಕ್ ನಾಂ ಗೊಂಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಶೆ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಬಾಯೆಚಿ ಜಿಣಿ ಫೆಸ್ಬುಕಾಂತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಅಕ್ರೆಕ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಾವ್ಲಿನಾಚೊ ಜಿಣ್ಯೆ ಕುಂವರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಲೊ ಸೊದುನ್ ಸೊದುನ್ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಕ್ರೇಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಬೊಕ್ರೊ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಫೊಟ್ಯಾರ್ ಬರೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ ದಾಟ್ ಮಿಶಿಯಾಂಚೊ ರೆಡೊ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಟೆಂಪರರಿ ಮೊಗ್ ವಾಡ್ಲೊ ಲವ್ ಯು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸ್ ಯು ಕಿಸ್ಸ್ ಯು ಮ್ಹಣೊನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಸದಾನಿತ್ ಚಾಟ್ ಕರ್ತಾಲೆ ಅಕ್ರೆಕ್ ದೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಎಕ್ ಜಾಲಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಫೆಸ್ಬುಕಾಚೆರ್ ಅಶೆಯಿ ಮೊಗ್ ಘಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದೇಕ್ ಜಾಲಿ.....


- ಅನಿಲ್ ಬೈಂದೂರ್

Bookmark and Share