ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೆ ದಬಾಜಿಕ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಚರಣ್

By ByndoorchiZalak, Pics By Lawrence Fernandes 04 Jan 2015
ಬೈಂದೂರ್: ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೆ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಯ್‍ಗಾಂವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಜನೆರ್ 4 ತಾರೀಕೆರ್ ವ್ಹಡಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಚಾ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಆಚರಣ್ ಜಾಲೆಂ.
184ಸಕಾಳಿಂ 8 ವೊರಾರ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ, ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಸ್ಥಾಪನಾವೆಳಿಂ ಅತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಮಾ| ಬಾ| ಪೀಟರ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಮೀಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ಲೆಂ. ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಸೊಮಿಯಾಚಾ ಆಪ್ ಪರ‍್ಗಟ್ಣೆಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮೀಸಾಚಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.
180ಸಂಭ್ರಮೀಕ್ ಮೀಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಬಾ| ಅರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ, ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಬಾ| ಪೀಟರ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಶೋಕ್ ಡಾಯಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನಾಚೆ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಕೇಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಸೆವೆಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಫಳಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.147ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಸಾಂಜ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಸಾಂಜೆರ್ ೬:೩೦ ವೊರಾರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ರಂಗ್ ಮಾಂಚಿಯೆರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ದೆವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗೊನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನೃತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೆ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದ, ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಮಾನಾಚೆ ಸಯ್ರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವೊಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ನಂದಳಿಕೆ, ಸ್ಥಳೀಯ್ ಶಾಸಕ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಗೊಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ರೊಬರ್ಟ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಚಾದೊ, ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಶೋಕ್ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣಿಂ ವೇದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಭೆಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್, ಸೈರ‍್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಶೋಕ್ ಡಾಯಸಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ಸಭೆಚೆರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಶಾಸಕ್ ಶ್ರ‍ೀಮಾನ್ ಗೊಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೀ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಚಾ ಯೋಜನಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೊ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಹಾಯ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾಕಾರ್ ನಾಟಕೀಸ್ತ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಣಿಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಅರ್ಪುನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾನೇಸ್ತ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಸಂಘಟನಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಏಕ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಸಂಘಟನ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಶೊಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾ| ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಪರ್ಗಾವಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬೈಂದೂರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೆಶನಾಚೆ ಸೆವಾ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಸಂಘಟನಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಆಧಾರಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ನ್ ಮುಕಾರಿ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಆನಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಅಂಕ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖ್ಯ್ ಪೋಷಕಾಂಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪೀಟರ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಎರಿಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಆನಿ ಗೊಲ್ಡಿನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ಎ.ಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ಆನಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಪಂಗಡ್ ಡೊಲ್ಫಿ ನಜ್ರೆತ್, ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ನೆವಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ತಾಂಚಾ ಸೆವೆಕ್ ಫುಲಾಂಚೊ ತುರೊ ದೀವ್ನ್ ಗೌರವ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ರುಪಯ್ 1,25,000/- ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಬರ‍್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್, ರುಪಯ್ 1 ಲಾಖ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಸಿ.ಸಿ. ಟಿ.ವಿ. ವ್ಯವಸ್ತಾ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ರುಪಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಕೊನ್ವೆಟಾಂಕ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಿ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅಶೋಕ್ ಡಾಯಸಾನ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಆನಿ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚಿ ಸಿ| ಜೀಟಾಕ್ ಚೆಕ್ಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ. ಅವ್ಚಿತ್ ಅನ್ವಾರಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾಂ ಬಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಶ್ರೀ ಮೈಕೆಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ರುಪಯ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರಾಚೆ ಚೆಕ್ಕ್ ತಾಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲೆಂ.123ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂತ್ ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್, ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಗ್ರೆಟ್ಟಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿ ಜೆಸಿಂತಾ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಧುರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಅಶೋಕ್ ಬೈಂದೂರ್, ಕಿರಣ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೋಟ್‍ಭರ್ ಹಾಸ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ, ಶ್ರೀಮತಿ ಫ್ಲೇವಿ ಲೋಬೊಚಾ ಆತ್ತ್ಯುತ್ತಮ್ ನಟನಾನ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಆವಯ್ಚಿ ಕಥಾ ಸಂಗೀತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಅಖ್ರೇಕ್ ಅಶೋಕ್ ಡಾಯಸಾಚಾ ರಚನೆನ್ ಆನಿ ದಿಗ್ದರ್ಶನಾನ್ ’ಆಮೊರೆಚಾ ವೆಳಾರ್’ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಂಘಟನಾಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ್ ಗೊಲ್ಡಿನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾನ್ ಸಿಲ್ವರ‍್ ಟೋನ್ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ವಾಜಂತ್ರ್ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೆಂ.
ರೊನಿ ಬೈಂದೂರಾನ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ದಿಲೆಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ರುಪ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಅಧಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಡೊಲ್ಫಿ ನಜ್ರೆತಾನ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.125

123

121

118

117

116

111

109

108

106

105

104

103

101

100

99

98

97

9695

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

More Photos Click Here

Photo Album-1

Photo Album-2

Bookmark and Share