ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ

By ByndoorchiZalak, 02 Nov 20150

ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಬಾರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದುಖಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ವಾವ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಚಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕೀ ಜೀವನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪೊನ್ ದೆವಾಚಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾನಾ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೈಮಂಡ್ ಮೊರಾಯಸಾಚಾ ವರ್ಗಾವಣೆಂತ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ, ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಕರುಂಕ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಅತ್ಮೀಕ್ ವಿಚಾರ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ ಅಗಣಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಗೊಂಕ್ ಫಾವೊ.
ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊ ನವಂಬರ್ 19, 1941 ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚಾ ಉರ್ಬೆನ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಸೆಮೆನೆರಿಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 27, 1967 ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಬಿಜೈ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸಹಯಾಕ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಲ್ಲೂರ್ ಆನಿ ಬೊರಿಮಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಕುಂದಾಪುರ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೊ ಮುಖ್ಯ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ತಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ 02-05-1983 ಥಾವ್ನ್ 28-05-1988 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂಂತ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್, ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್, ತೊಕೂರ್, ಶಾಂಬೂರ್, ಕೋಟಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಪೊಟ್ಟಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕೇದ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ವಿವಿಧ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್-ಶಿಕ್ಪಾಚಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಸೆವಾ ತಾಣಿಂ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯಾ.
ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಂಚಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚಾ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಆನಿ ಗಂಭೀರ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಶಿಸ್ತ್ ತಾಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್‍ಪಣ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಮನ್‍ಪಣಿಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಂಚಾ ಮುಗ್ಧ್ ಆನಿ ನಾ-ಸಮ್ಜಣೆಕ್ ಶಾಂತ್ ರಿತೀನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಭುಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ದನ್ಪಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಥೊಮಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಜೆಜುಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಆನಿ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಂತಾರಾ ಮೀಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಥರಾನ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮೀಸಾ ವೆಳಾಂ ಕಂತಾರಾ ಸಂಗೀತ್ ವಜಂತ್ರಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊನ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ಪುಂದ ಶ್ರೀ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಲೋಬೊಕ್ ಆಪ್ಣಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾರ್ಮೊನಿಯಂ ವಾಜಂತ್ರ್ ತರ್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್ ಆನಿ ಥೊಮಸ್ ಮಾಸ್ಟರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಆನಿ ಜೊಕೀಮಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸಂದರ್ಭಿ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಜಂತ್ರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕಂತಾರಾ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಮಾ| ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊನ್ ಆಪ್ಣಾಚಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾವ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಊಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕೊಪೆಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ತವಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ತಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಕಟ್ಟೊಣಾಕ್ ಸಾಹೆತ್ ಸಾಗ್ಸುಂಕ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ತರೀ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೇವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಚಾ ಮಾನಾಕ್ ಮೇ 3, 1985 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಕೊಪೆಲ್ ತಾಣಿಂ ಉಬೆ ಕೆಲೆಂ. ಆಜ್ ಬೈಂದೂರ್ಚೊ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡೊ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಸೆವಾ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಫಾತಿಮಾ ಮೆಳಾಚಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೆ ಹೊಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಕೊವೆಂತ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚಿ ಸೆವಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ನವೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಚಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.
ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಚಾ ಸೆವೆಂತ್ ವಿವಿಧ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಆನಿ ಶಿಸ್ತೆಚೆ ವಿಚಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಸಕ್ತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಚೆ ಉಡಾಸ್ ತವಳ್, ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಕಾಡುನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅತ್ಮೀಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರುನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವರ್ತಿ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊಚಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಯಾಜಕೀ ಜಿಣಿಂ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಚಿತ್ ಮರ್ಣಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ದುಖಾಭರಿತ್ ಘಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಬಾ| ಮಾಕ್ಷಿಮ್ ಫುರ್ಟಾದೊನ್ ಬೈಂದೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಬೈಂದೂರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚಿ ದೇವ್ ಪ್ರಜಾ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ ಸವೆಂ ಮಾನ್ ಅರ್ಪುನ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಮಾಗೊನ್ ಮೊಗಾಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ ಭೆಟಯ್ತಾಂವ್.

Bookmark and Share