ನವೆಂ ವರಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ನಾ – By Dolphie

023

ವೇಳ್-ಕಾಳಾಚೆ ಏಕ್ ಗಡ್ ಜಾವ್ನ್ ವರಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಪರತ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ಸಂಪ್ಲೆ ಆನಿ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನವೆಂ ವರಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ, ನವೆಂ ವರಸ್- ನವಿಂ ಚಿಂತ್ನಾ, ನವೆಂಚ್ resolutions. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತಿಂ ಫುಡೆಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಂತುಷ್ಟ್, ಸಮಾಧಾನ್, ಸಂತೊಸ್ ಆಶೆತಾ. ವರಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಕೀತ್ಯಾಕ್? ಮ್ಹಣ್ ನಿರಾಶೆಚಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆತಾತ್. ತರೀ, ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತಾ ವರಸ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ.

ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ 2015 ವರ್ಸಾಚೆ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ
ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಆಮಿ ವೇಗಾನ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ವೀಪರೀತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿಕಾಳ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಆನಿ ವಿಕಾಳ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಾಡೊನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾತ್. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಗತೀಕ್ ಥರಾನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮತಾಂಧ್‍ಪಣಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ, ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ವ್ಹಾಳ್ತೆ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಜಿಯೆತಾನಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಾಸ್ತಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂದ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅನಾಗರೀಕತಾ ಚಡೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾಗೀ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆಜ್ ಆಮಿ ಆಸಾಂವ್. ಅಶೆಂ 2015 ವರಸ್ ಥೊಡೆಂ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಗತಿಕ್, ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಥರಾನ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆ ಮೋಲ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಿರಿಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಗ್ದೊವ್ಣೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸ್ರೊ ಸೊಧುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಸಂಗಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ನೆಣ್ತೊ ಬಾಳ್ ಆಯ್ಲಾನ್ ಕುರ್ಡಿಚೆ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ದರ್ಯಾಚಾ ತಡಿಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ರಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರುನ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.5oriStand_193217ಹರ‍್ಯೇಕ್ಲೊ ಆತಾಂ ಸೊಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾಂತ್ ಫೆಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವೀಟರ್ ವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಾಪಾರ್ತಾ. ಎಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆ ವಾಪಾರ್ ಜಾತಲೆಂ, ಆತಾಂ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಬರ್ಪಾಂ, ಚರ್ಚಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಭಯಾನಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಅನೈತಿಕ್, ಅಶ್ಲೀಲ್, ಕ್ರೂರ್‌ಪಣಾಂಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಆಪುಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗಿ ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಮಜಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್. ಅಸಲೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಶಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಬರ‍್ಯಾಂ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿಂಕ್ ಮೌನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ ತರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂತ್ ಬರೆಂ ವಿಚಾರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಮನೋರಂಜನ್ ಆನಿ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ 2015 ವರ್ಸಾಂತ್ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಪರೀತ್ ಜಾಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.
ಆಪುಣ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕುಟಾಮ್ ಸುಖೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಪ್ ದವರ್ಚೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ತರ್, ಅಪ್ಣಾಂ ಬರಿ ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊಯೀ ಸುಖೀ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಪ್ ದವರ್ಚೆ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್. ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಥರಾಂಚಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಾ ಜೀವನಾಂತ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಚಿಂತ್ನಾ, ವೆವೆಗ್ಳೆ ನಿಚೆವ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಆಶೆತಾ. ಥೊಡೆಂ ಆಪ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆಂ ಹೆರಾಂ ಖಾತಿರ್ ಜಿಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚಿ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ದಿಸ್ತಾತ್. 2016ವೆ ವರಸ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆನ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆಂ ಜುಬ್ಲೆವ್ ವರಸ್ ಜಾವ್ನ್ "ಚಿಮ್ಟಿಬರ್ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ನಿತಿವಂತ್ ಕರ್ತಾ" ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಭ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ದಯಾಳಾಯೆಚಾ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾನಾ, ನವೆಂ ವರಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಕ್ ಎಕ್ ನವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ತತ್ವಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಸಣೆಂ, ದಯಾಳಾಯ್, ಬರೆಪಣ್, ಉದಾರ್ಪಣ್, ಸಾದೆಪಣ್, ಕಾಕುಳ್ತ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಚಿಂತಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್ಗಾರಾಂಕ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಪಂಗ್ಡಾಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ನವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್ 2016 ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಖ್-ಸಮೃದ್ಧೆಚೆಂ ವರಸ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. 2015ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಬೈಂದೂರ‍್ಚಿಝಳಕ್ ಅಂತಾರ್ಜಾಳಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಸದಾಂಚ್ ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

Bookmark and Share