News & Events
ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಮೀಸ್

By ByndoorchiZalak, Pics: Lawrence Fernandes, 06 May 2018 ಬೈಂದೂರ್:ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಕ...

More...

Byndoorchi Zalak
ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಇಷ್ಟಾ

[ನೇವಿಲಾಚೆ ಅಚಾನಕ್ ಮರಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂನಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದ...

More...

Wishes & Obituary
Cecilia Nazareth (73), Ville Parle, Mumbai

Cecilia Nazareth (73), Ville Parle,Mumbai. Wife of Valerian Nazareth, Mother of Anil, Sunitha & Sunil. Passed away...

More...[Wishes][Obituary]

Photo Gallery & Videos