Byndoorchi Zalak
Nevil Tribute
ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಇಷ್ಟಾ

[ನೇವಿಲಾಚೆ ಅಚಾನಕ್ ಮರಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮೊಗಾಪಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂನಿತ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದ...

More...

Wishes & Obituary
Cyril Dais Dais
Obituary: Cyril Dias (80), Durmi, Byndoor

Cyril Dias (80), Durmi, Byndoor, Husband of Keropin Dias, Father of Gilbert/Nirmala, Dominic/Celine, Shanti/Andrew...

More...[Wishes][Obituary]

Photo Gallery & Videos